TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 19  Alan: İktisat

Şule DARICAN
YÖNETİCİYE GÜVEN ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRILMASINDA İSTATİSTİK YÖNTEMLER: SAĞLIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
 
Çalışanlar yöneticilerinin sergilediği davranış ve tutumları örgütün kurumsal yapısının temsilcisi olarak kabul eder ve yöneticisine duyduğu güveni tüm kuruma genelleştirebilirler. Bunun sonucunda, çalışan yöneticisi ile olan etkileşiminde örgüte güven duyup duymama konusunda da karar vermektedir. Bu araştırmanın amacı, hastanelerde görev yapan sağlık personelinin yöneticiye güven algısının ne düzeyde olduğunu belirlemektir. Araştırma İstanbul ilinin Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Şişli Etfal Eğitim Hastanesi, Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Kağıthane Devlet Hastanelerinde 600 personel ile gerçekleştirilmiştir. Tesadüfi örneklem modeli kullanılmıştır. Hastanede çalışan personelin yöneticiye güven düzeylerini cinsiyet, çalışılan bölüm açısından, çalışma şekli, çalışma süresi, aylık gelir yeterliliği gibi değişkenlere göre anlamlı farklılaştığı, diğer değişkenler açısından anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Güven, Yöneticiye Güven, Lider Üye Etkileşimi


STATISTICAL METHODS IN COMPARISON OF FACTORS AFFECTING THE PERCEPTION OF TRUST IN SUPERVISOR: THE CASE OF HEALTH SECTOR
 
Employees accept the behaviours and attitudes of their supervisors as the representative of organization’s corporate structure and therefore they may generalize the trust in supervisors as trust in whole organization. As a result of this, employee decides either to trust or not trust to organization according to the relationship interaction with his/her supervisor. The aim of this research is to determine the perception level of trust to supervisor of hospital employees. The research has been made in Istanbul hospital such as Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Kağıthane Devlet Hastanesi with 600 employees. Random sampling method has been used. It has been found that; level of employees’ trust in supervisors differ significantly according to sexuality, working department, job type, working time, monthly revenue sufficiency variable and according to other vairables there has been no significant differentiation.

Keywords: Trust, Trust in Supervisor, Leader Member Exchange


Detay

İÇERİK