TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 19  Alan: İktisat

Hülya BULUT
TÜRKİYE’DE İÇ BORÇLANMA ile KREDİ-MEVDUAT İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK ANALİZ
 
Bu çalışmada, Türkiye’de kamu kesimi iç borç stokunun bankacılık sektörüne olan etkileri krediler ve mevduatlar açısından incelenmiştir. Bu amaçla, Ocak 2006 ile Aralık 2018 dönemini kapsayan aylık veriler esas alınmış ve zaman serileri ekonometrik yöntemleri uygulanmıştır. İlk aşamada, Kapetanious (2005)’un çoklu yapısal kırılmaya imkân veren birim kök testi, ikinci aşamada ise çoklu yapısal kırılmaları dikkate alan Maki (2012)’nin eşbütüleşme testi uygulanmıştır. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunduktan sonra ise, uzun dönem katsayı analizleri için FMOLS (Fully Modified Ordinary Least Square) eşbütünleşme katsayı tahmini uygulanmıştır. Son olarak, kısa dönem ilişkiler hata düzeltme modeli yardımıyla belirlenmiştir. Bahsedilen ekonometrik analizler neticesinde, iç borç stokundaki 1 brimlik artışın, kredi hacmini 0.22 birim azaltırken, toplam mevduatı ise 0.14 birim azalttığı yani, iç borç stoku göstergeleri ile krediler ve mevduatlar arasında negatif yönlü ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamu İç Borç Stoku, Bankacılık, Krediler, Mevduat, Crowding-Out Effect


THE ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE DOMESTIC BORROWING AND CREDIT-DEPOSIT RELATIONSHIP IN TURKEY
 
In this study, the effects of public sector domestic debt stock on the banking sector in Turkey have been analyzed in terms of credits and deposits. For this purpose, monthly data covering the period between January 2006 and December 2018 were taken as the basis and time-series econometric methods were applied. In the first stage, Kapetanios’s (2005) unit root test, which allows for multiple structural breaks, and in the second stage, Maki’s (2012) cointegration test, which takes into account multiple structural breaks, were applied. After a cointegration relationship was found between the series, FMOLS (Fully Modified Ordinary Least Square) cointegration coefficient estimation was implemented for long-run coefficient analyzes. Finally, short-run relationships were determined through the error correction model. As a result of the abovementioned econometric analyzes, it was found that a 1-unit increase in the domestic debt stock decreased the credit volume by 0.22 units, and it decreased the total deposits by 0.14 units, in other words, there is a negative relationship between domestic debt stock indicators and credit and deposits.

Keywords: Public Domestic Debt Stock, Banking, Credits, Deposit, Crowding-Out Effect


Detay

İÇERİK