TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 19  Alan: İktisat

Hamdi AYYILDIZ
MSCI GELİŞEN PİYASALAR ENDEKSİNDE DÖVİZ KURLARININ FAİZ ORANI ÜZERİNE ETKİSİ
 
Morgan Stanley Capital International Gelişen piyasalar endeksinde yer alan seçilmiş ülkeler üzerine gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, faizin döviz kuru üzerine etkisinin devamlılık ve etki düzeyinin incelenmesidir. Bu kapsamda, yatay kesit bağımlılığı yöntemi kullanılmış olup, analizler Gauss kodları ve Eviews 10.0 sürümü kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, Faiz değişkeni konu edinilen 7 ülkede döviz kuru üzerinde azaltıcı yönde istatistiki olarak anlamlı belirlenmiştir. Katsayı büyüklüklerine bakıldığında ise; faizin yüksek etkisi Türkiye ve G. Afrika’da, düşük etkisi ise Polonya ve Rusya için elde edilmiştir. Panelin geneline bakıldığında; faizler 1 birim arttığında döviz kuru %5.6 birim azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: MSCI Ülkeleri, Faiz – döviz kuru ilişkisi, yatay kesit bağımlılığı


THE EFFECT OF EXCHANGE RATES ON INTEREST CHANNELS IN MSCI DEVELOPING MARKETS INDEX
 
Morgan Stanley Capital International The objective of this study, where there are those in the emerging markets index, is within the continuity and impact level of the effect of interest rate on the exchange rate. In this scope, the cross-sectional dependence method is available and the analyzes are obtained in Gauss codes and Eviews version 10.0. When the results obtained are evaluated, the interest variable has been determined to be statistically significant on the exchange rate in 7 countries. When the coefficient sizes are examined; Turkey and South Africa's interest in high-impact, low impact while Poland and Russia were obtained. Looking at the panel in general; When interest rates increase by 1 unit, the exchange rate decreases by 5.6%.

Keywords: MSCI Countries, interest-exchange rate relationship, horizontal section dependence


Detay

İÇERİK