TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 19  Alan: İktisat

Aslı Özen ATABEY, Burcu Kılınç SAVRUL
AR-GE HARCAMALARININ GENÇ İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
 
Günümüz rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve ekonomik büyüme rakamlarında artış yaratabilmekte Araştırma- Geliştirme faaliyetlerinin önemi büyüktür. Dolayısıyla tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) de Ar-Ge harcamalarına ağırlık vermektedir. Ar-Ge harcamaları ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken ciddi bir sorun olarak görülen istihdam dışı kalan gençlerin sayısının artması dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, Ar-Ge yoğunluğunun genç işsizlik üzerindeki etkisi Türkiye ve AB ülkeleri için ampirik olarak analiz edilmiştir. 2000-2017 dönemi baz alınarak kurulan modelde uzun dönem eşbütünleşme katsayıları Tam Değiştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi ile tahmin edilmiştir. Kısa dönem ilişki katsayıları hata düzeltme modeli yardımıyla belirlenmiş ve Dumitrescu ve Hurlin (2012) Nedensellik analizi uygulanmıştır. Bu kapsamda alınan ekonometrik sonuçlar doğrultusunda politika önermelerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge Harcamaları, Genç İşsizlik, Panel Veri Analizi


YOUTH UNEMPLOYMENT IMPACT OF R&D EXPENDITURES: PANEL DATA ANALYSIS FOR TURKEY AND EU COUNTRIES
 
To survive in today's competitive environment and to increase economic growth figures Research and development activities are of great importance. Therefore, Turkey and the European Union (EU) has focused its R & D spending, like all countries in the world. While these developments in R & D expenditures are experienced, it is noteworthy that the number of young people who are not employed is seen as a serious problem. Inthisstudy, the impact on youth unemployment of R & D intensity were analyze dempirically for Turkey and EU countries. In the model established based on the 2000-2017 period, long-term cointegration coefficients were estimated with the Fully Modified Least Squares Method. The short-term relationship coefficients were determined by error correction model and Dumitrescu and Hurlin (2012) causality analysis was applied. In this context, policy suggestions were made in line with the econometric results.

Keywords: R & D Expenditure, Youth Unemployment, Panel Data Analysis


Detay

İÇERİK