TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 19  Alan: İktisat

İsmail Cem AY, Ayşe Atılgan SARIDOĞAN
ÜLKELERİN KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜN MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İÇİN BİR ANALİZ
 
Bu çalışmada, dünyada 139 ülkenin küresel rekabet gücündeki gelişme düzeyinin, muhasebe ve denetim standartları düzeyindeki etkisi Dünya ekonomik Formu Küresel Rekabet Gücü Endeksi 2018 verilerine göre ANOVA testi ile incelenmiştir. Ampirik sonuçlara göre, küresel rekabet gücü yükseldikçe, muhasebe ve denetim standartları düzeyi de artış göstermektedir. Ülkelerin küresel rekabet gücü yükseldikçe, firma düzeyinde kurumsallaşma, şeffaflık, hesap verebilirlik ve standartlaşma gibi alanların gelişmesine öncelik verilmektedir. Diğer yandan küresel rekabet gücü yükseldikçe maliyetlerin, verimliliğin ve etkinliğin daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, küresel rekabet gücünün gelişmesi muhasebe ve denetim standartları düzeyinin de güçlenmesini olumlu etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Küresel Rekabet Gücü, Muhasebe Ve Denetim Standartları


AN ANALYSIS FOR THE EFFECTS OF GLOBAL COMPETITIVENESS OF THE COUNTRIES ON THE STRENGTHENING OF AUDITING AND ACCOUNTING STANDARDS
 
In this study, the effect of the level of development of global competitiveness in 139 countries on the level of accounting and auditing standards was examined by ANOVA test according to World Economic Form Global Competitiveness Index 2018 data. According to empirical results, as the global competitiveness increases, the strength of accounting and auditing standards also increases. As the countries' global competitiveness rises, priority is given to the development of areas such as institutionalization, transparency, accountability and standardization at the firm level. On the other hand, as global competitiveness increases, costs, productivity and efficiency need to be further improved. In this context, the development of global competitiveness positively affects the strengthening of the level of accounting and auditing standards.

Keywords: Global Competitiveness, Accounting and Auditing Standards


Detay

İÇERİK