TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 18  Alan: Uluslararası İktisat

Derya KULOĞLU
KÜRESELLEŞME VE REKABET POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
Günümüzde gelişmiş ya da gelişmekte olan ekonomilerde rekabetçi üstünlük yaratmak iktisat ve kalkınma politikalarının önemli bir konusu olmaya devem etmektedir. Bu kapsamda rekabet gücünün geliştirilmesi, ülkenin yaşam standartlarının iyileştirilmesi, üretim verimliliğinin artması ve istihdamın yükseltilmesi bir ön koşul haline gelmiştir. Birçok gelişmekte olan ülkede, uluslararası rekabetçilik hedefi endüstrileşme ve yoksullukla ilgili kaygıların önüne geçmiştir. Günümüzde egemen kalkınma politikası olarak dayatılan neoliberal küreselleşmenin etkisinde ve gölgesinde refah devletinden rekabetçi devlete doğru bir hedef değişimi yaşanmaktadır. Bu çalışmada, ilk olarak küreselleşme ve rekabet politikası arasındaki ilişki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından ele alınmış olup, daha sonra gelişmiş ülkelerde ve Türkiye'de rekabeti düzenleyici kurallar üzerinde durulmuştur. Son olarak rekabet politikasına ilişkin küresel bir yaklaşım olarak kalkınma ve ortak rekabet kuralları anlatılmıştır. Çalışmada genel amacı itibariyle, piyasa ekonomisinin varlığını belirleyen rekabet boyutu inceleme konusu yapılmıştır. Ayrıca rekabetin varlığı, korunması ve geliştirici politikalar ve yasal düzenlemeler ABD, AB ve Türkiye uygulamaları bakımından genel olarak ele alınmıştır. Bu çalışma literatür taraması şeklinde hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Rekabet Politikası, Uluslararası Rekabet, Kalkınma ve Rekabet, Piyasa ve Rekabet


AN EVALUATION ON GLOBALIZATION AND COMPETITION POLICIES
 
To create competitive advantage in today's developed or developing economies continues to be an important issue of economics and development policies. In this context, improving competitiveness, improving the country's living standards, increasing production efficiency and increasing employment have become a prerequisite. In many developing countries, the aim of international competitiveness has prevented industrialization and poverty concerns. Today, a target change from the welfare state to the competitive state is under the influence and in the shadow of the neoliberal globalization imposed as the dominant development policy. In this study, the relationship between globalization and competition policy will be discussed in terms of developed and developing countries. Then in developed countries and Turkey competition-regulating rules are emphasized. Finally, development and common competition rules are explained as a global approach to competition policy. In the study, the competition dimension which determines the existence of the market economy for the general purpose has been examined. In addition, the policies to protect the existence of competition and legal regulations are generally discussed on US, EU and Turkey applications. This study was prepared as a literature review.

Keywords: Globalization, Competition Policy, International Competition, Development and Competition, Market and Competition


Detay

İÇERİK