TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 18  Alan: Nicel Karar Yöntemleri

Tuncay ÖZCAN* Oğuzhan ÖRDE, Cem TÜFEKÇİ
ÜRETİM SİSTEMLERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE MAKİNA ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ
 
Bir üretim işletmesi için kaynakların etkin yönetimi kritik önem taşımaktadır. Bu noktada; üretim işletmeleri farklı yönetim yaklaşımlarından ve yalın üretim araçlarından faydalanmaktadırlar. Toplam üretken bakım (TÜB), altı büyük kaybın ortadan kaldırılması ile ekipman verimliliğinin arttırılmasını ve üretim performansının iyileştirilmesini amaçlayan en önemli yaklaşımlardan biridir. Toplam üretken bakım yaklaşımında, makinelerin etkinliği, toplam ekipman etkinliği adı verilen bir performans göstergesi ile değerlendirilmektedir. Toplam ekipman etkinliği; kullanılabilirlik, performans ve kalite değerlerinin çarpımı ile hesaplanmaktadır. Bu ölçüt, enerji tüketimi, bakım maliyeti, operatör deneyimi, makine ömrü, arıza sayısı gibi makine verimliliğini etkileyen çok sayıda değişkeni dikkate almamaktadır. Bu nedenle, TÜB projelerinin başarısının değerlendirilmesinde TEE ölçütü tek başına yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada; bu eksikliklerin üstesinden gelmek için bir üretim sisteminde makine etkinliğinin değerlendirilmesinde veri zarflama analizi esaslı bir model önerilmiştir. Önerilen modelin uygulanabilirliği, bir çelik üreticisinden alınan verilerle gerçekleştirilen bir vaka çalışması ile sunulmuştur. Ayrıca, veri zarflama analizi ile elde edilen makine etkinlik değerleri ile toplam ekipman etkinliği karşılaştırılarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toplam Üretken Bakım; Toplam Ekipman Etkinliği; Veri Zarflama Analizi.


MEASUREMENT OF MACHINE EFFICIENCY WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS IN PRODUCTION SYSTEMS
 
The efficient management of the limited resources carries critical importance for a manufacturing company. At this point, production companies benefit from different management approaches and lean manufacturing tools. Total productive maintenance (TPM) is one of the most important approaches aimed at increasing equipment efficiency and improving production performance by eliminating six major losses. In the TPM approach, the efficiency of the machines is evaluated by a performance indicator called overall equipment efficiency (OEE). The OEE measure is calculated by multiplication of availability, performance and quality values. This measure does not take into account many variables such as energy consumption, maintenance cost, operator experience, machine life, the number of failures that affect machine efficiency. Therefore, the OEE measure alone is not sufficient to evaluate the success of TPM projects. In this study, in order to overcome this deficiency, a model based on data envelopment analysis is proposed to evaluate the equipment efficiency in a production system. The applicability of the proposed approach is illustrated with a case study with data taken from a steel producer. Additionally, the machine efficiency values obtained by data envelopment analysis is compared with the total equipment efficiency.

Keywords: Total Productive Maintenance; Total Equipment Efficiency; Data Envelopment Analysis.


Detay

İÇERİK