TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 18  Alan: İktisat

Ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Selçuk BALI, Ilgın MUTLUBAŞ
Otel İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımının Tüketici Satınalma Davranışına Etkisi
 
Teknolojinin gelişmesi ile internet kullanımının giderek kolaylaşması sosyal medya platformlarının önemini arttırmaya başlamıştır. Kişisel kullanıcıların yanı sıra işletmeler de artık ürün ve hizmetlerini sosyal medya aracılığıyla pazarlamaya başlamışlardır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı otel işletmelerinin sosyal medya kullanımının tüketici satınalma davranışı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla sosyal medya kullanıcısı olan tüketicilere anket uygulanmış ve 401 anket elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde faktör analizi, güvenirlik analizi, aritmetik ortalama, standart sapma, Pearson korelasyon analizi ile basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi gibi istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, otel işletmelerinin sosyal medya kullanım etkinliği ile tüketici satınalma davranışı arasında orta kuvvette pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, satınalma davranışı, otel işletmeleri


The Effect of Hotel Businesses on Consumer Purchasing Behavior of Social Media Usage
 
With the development of technology, the increasing use of the internet has started to increase the importance of social media platforms. In addition to personal users, businesses are now marketing their products and services via social media. For this purpose, a questionnaire was applied to consumers who are social media users and 401 questionnaires were obtained.Statistical techniques such as factor analysis, reliability analysis, arithmetic mean, standard deviation, Pearson correlation analysis and simple and multiple linear regression analysis were used in the analysis of the obtained data.As a result of the research, it was determined that there is a positive relationship between the social media usage efficiency of the hotel enterprises and consumer purchasing behavior.

Keywords: Social media, purchasing behavior, hotel businesses


Detay

İÇERİK