TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 18  Alan: İktisat

Özgecan KAYA, Özge KAMA MASALA
Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Ekonomisine Etkileri
 
İnsanlar tarih boyunca çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir. Göçün insan merkezli ve çok boyutlu bir süreç olması göçü tüm yönleriyle ele alan tek bir tanım yapmayı neredeyse imkansız hale getirmektedir. Birden fazla disiplinin çalışma alanına giren bu olguyu açıklamak için farklı özelliklerinin ön plana çıkarıldığı çok sayıda tanım yapılmıştır. En genel haliyle; ekonomik, sosyal, siyasal nitelikli çeşitli sebeplerle, geçici veya kalıcı olarak, gönüllü veya zorunlu yer değiştirme hareketleri göç olarak tanımlanmaktadır. İlk dönemlerde açlık, kıtlık, doğal afetler nedeniyle yapılan göçler; küreselleşme ile iletişim ve ulaşım olanaklarının artmasıyla birlikte yerini daha iyi yaşama ve çalışma şartlarına sahip olmak için yapılan göçlere bırakmıştır. Göçün bir diğer temel motivasyonu ülkedeki karışıklıklar ve güvenlik sorunları olabilmektedir. 2011 yılından itibaren Suriye’den yapılan ve Türkiye’nin de etkilendiği göç süreçlerinin temel nedeni ülkedeki karışıklıklar olmuştur. Bu çalışmada, Suriye’den yapılan kitlesel hareketlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Suriyeli Göçmen, Uluslararası Göç, Kayıtdışı İstihdam


Effects of Syrian immigrants to Turkey's Economy
 
People have migrated throughout history for various reasons. The fact that migration is a human-centered and multidimensional process makes it almost impossible to make a single definition that addresses all aspects of migration. In the most general way; migration can be defined as movement by people for various reasons such as economic, social, political, voluntary or compulsory and moreover displacement can be temporary or permanent. Analyzing the history it is possible to see reasons of migration have changed as well. In the beginning, the main motivations were hunger, famine and natural disasters but recently security problems and internal turmoils in the country became more prominent for migration. This study, aims to examine the impact of mass movement of Syrian refugees on Turkish economy.

Keywords: International Immigariton, Informal Employment,


Detay

İÇERİK