TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 17  Alan: İşletme

Ayşe Atılgan Sarıdoğan
Fonksiyonel Para Biriminin Uluslararası Muhasebe Standartlarında Gelişimi
 
Dünya ekonomisinde küreselleşmenin hızlanması ile ortaya çıkan risk ve fırsatlar, muhasebe teorileri, standartları ve uygulamaları üzerinde ulusal ve uluslararası düzeyde önemli etkilere yol açmıştır. Çok uluslu işletmelerin karşılaştıkları temel sorunlardan biri, döviz kuru dalgalanmalarının mali performansları üzerindeki olumsuz etkileri olmuştur. Bu sorunu çözmek için Amerika Birleşik Devletleri’nde 1981’de Muhasebe Standardı 52 (FAS 52) ile birlikte Fonksiyonel Para Birimi kavramı ve uygulaması yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmanın temel amacı işletmeler için önem arzden fonksiyonel para biriminin uluslararası muhasebe standartlarında gelişimini incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Para Birimi, Raporlama Para Birimi, TMS 21


Development of Functional Currency in The International Accounting Standards
 
Economic risk and opportunities resulted from accelerating globalization in the world economy resulted in important effects on the accounting theories, accounting standards and in practice in both national and international level. One of the important problems facing the multinational corporations is negative the effect of the exchange rates fluctuations on their financial statements. In order to overcome this problem, “Functional Currency” concept and its application were introduced by the Financial Accounting Standard, No: 52 (FAS 52) issued by The Financial Accounting Standards Board (FASB) in 1981 in the United States. Main aim of this study is to investigate development of functional currency in international accounting standards.

Keywords: Functional Currency, Presentation Currency, IAS 21


Detay

İÇERİK