TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:.201  Sayı: 17  Alan: İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri

Lina KARABETYAN
ORGANİZASYONLARIN UYGULADIKLARI İŞ-YAŞAM DENGESİ PROGRAMLARININ İŞE BAĞLILIĞA ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
 
İş-yaşam dengesini bireyin yaşamının tamamında sahip olduğu çoklu roller arasındaki uyumdur. Özel yaşam ve iş yaşamının oluşturduğu iki dünya arasında kurulacak sağlıklı bir denge, daha mutlu ve başarılı bireyler olabilmeyi de beraberinde getirmektedir. Denge kurmakta sorunlar yaşandığında, çatışma olarak adlandırılan durum ortaya çıkmaktadır. Bu çatışma, yaşamın farklı alanlarındaki rollerimizin çatışması olarak tanımlanmaktadır. Organizasyonlar, çalışanların iş-yaşam dengelerinin zarar gördüğü ya da bozulduğu bazı yaşam evrelerinde, destekleyici programlarla bu dengeyi tekrar oluşturmada etkili rol oynayabilir. İşverenler tarafından uygulanan çalışan destek programları, çatışma içindeki çalışanlar için aile dostu programlar içeriği ile etkili bir kaynak olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yoğun çalışma saatleri olan sağlık sektörü çalışanlarına yönelik dört özel hastane için iş-yaşam dengesi programlarının önemli bir unsuru olan organizasyonun aileyi desteklediğine yönelik algısının, işe bağlılık üzerindeki etkilerini ortaya konulmasıdır. Regresyon analizi sonucunda, organizasyonun aileyi desteklediğine yönelik algısının işe bağlılığı %0.29 pozitif (olumlu) yönde etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş-Yaşam Dengesi, İş-Yaşam Dengesi Programları, İşe Bağlılık


THE EFFECT OF THE WORK-LIFE BALANCE PROGRAMS APPLIED BY ORGANIZATIONS ON COMMITMENT TO WORK : HEALTH SECTOR EXAMPLE
 
The work-life balance is the harmony between the multiple roles that the individual has in the whole of his or her life. A healthy balance between the two worlds of private life and business life brings together more happier and more successful individuals. When there are problems in establishing balance, the situation called conflict occurs. This conflict is defined as the conflict of our roles in different areas of life. Organizations can play an effective role in restoring this balance with supportive programs in some life stages where work-life balances of employees are damaged or deteriorated. Employee support programs implemented by employers are an effective source of family-friendly programs for employees in conflict. The aim of this study is to determine the impact of the organization's perception that it supports the family, which is an important element of the work-life balance programs for four private hospitals for health sector employees, which have intensive working hours, on their commitment to work. As a result of the regression analysis, the perception that the organization supports the family was determined to affect the work commitment of 0.29% positively.

Keywords: Work-Life Balance, Work-Life Balance Programs, Work Commitment


Detay

İÇERİK