TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 17  Alan: Maliye

HAŞİM AKÇA,, OĞUZHAN BOZATLI
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ALTERNATİF MALİYE POLİTİKASI: MALİ DEVALÜASYON
 
Üye ülkeler arasında ekonomik, parasal ve siyasal bütünleşmeyi sağlayan birlik olarak ortaya çıkan Avrupa Birliği bütünleşme politikaları birlik içerisindeki ülkelerin ulusal politikalarını etkilemektedir. Birleşmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için üye ülkelerin yaptıkları toplantılarda almış oldukları kararlar üye ülkelerin üzerinde yaptırım gücü oluşturmuştur. Bu kararlardan bir tanesi de Maastricht Antlaşması’yla getirilen uygulamalardır. Söz konusu antlaşmayla üye ülkelerin parasal birlik oluşturma konusunda yerine getirmeleri gereken kurallar belirlenerek ortaya çıkabilecek uyumsuzlukların önüne geçilmek istenmiştir. Maastricht kriterleri olarak bilinen kurallarla üye ülkeler para politikaları ile ilgili yetkilerini Avrupa Merkez Bankası’na devretmişlerdir. Bu noktada üye ülkeler, para politikalarında ortaya çıkan kısıtlamaları maliye politikaları aracılığıyla gidermeye çalışmaktadırlar. Bu alternatif politika arayışlarından biri de mali devalüasyondur. Parasal bir devalüasyondan farklı olarak ülkelerin maliye politikası araçlarını kullanarak parasal devalüasyona benzer şekilde etkiler ortaya çıkmasını sağlayan alternatif maliye politikası aracıdır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Maliye Politikası, Parasal Birlik, Devalüasyon, Mali Devalüasyon


ALTERNATIVE FISCAL POLICY IN THE EUROPEAN UNION: FISCAL DEVALUATION
 
European Union integration policies that emerged as the unity of economic, monetary and political integration among the member countries affect the national policies of the countries in the union. The decisions taken by the member countries in order to ensure that the unification takes place in a healthy manner have created sanctions on the member countries. One of these decisions is the implementation of the Maastricht Treaty. The treaty creating the monetary union of the member states in question to fulfill the needs that may arise to avoid any discrepancies by determining the rules that were asked. With these rules, which are known as Maastricht criteria, member states transferred their powers related to monetary policies to the European Central Bank. At this point, member states are trying to eliminate the restrictions on monetary policy through fiscal policies. One of these alternative policies is the fiscal devaluation. A monetary policy is an alternative monetary policy tool that allows countries to produce effects similar to monetary devaluation by using fiscal policy tools.

Keywords: The European Union, Fiscal Policy, Monetary Union, Devaluation, Fiscal Devaluation


Detay

İÇERİK