TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 17  Alan: Uluslararası İktisat

Elif Haykır Hobikoğlu , Ahmet Tarık KARAKAŞ
Brent Petrol Fiyatındaki Olası Değişikliklerin İmalat Sanayi SektörüneEtkileri: Türkiye Örneği
 
Brent petrol fiyatlarında meydana gelen bir şokun imalat sanayi sektörü üzerindeki etkisi, Vektör Otoregresif (VAR) yöntemiyle çalışmada analiz edilmiştir.Türkiye’nin 1998- 2018 yılları arası çeyreklik verilerinden yararlanılarak değişkenler arasındaki ilişki ortaya koyulmuştur.Analiz bulgularına göre brent petrol fiyatında meydana gelen bir şokun imalat sanayi üretimini üç çeyrek dönem boyunca artırdığı görülmektedir. Diğer yandan, petrol fiyatlarında meydana gelen bir şokun imalat sanayi ihracatını da artırdığı tespit edilmiştir. Bu durumda petrolün fiyatında yaşanan bir şokun, ihracat yoluyla Türkiye’nin imalat sanayi üretimini artıracağı sonucuna ulaşılmıştır.Ancak bu gelişmeler kısa dönemli etkileri göstermektedir. Uzun dönemde petrol fiyatlarında yaşanan değişmeler oluşacak risklerden dolayı imalat sanayi üretiminiolumsuz etkilemektedir. Bu nedenleTürkiye, petrol bağımlılığını biyoyakıt gibi yerli enerji kaynaklarını politika araçları haline getirerek azaltmanın yollarını aramalıdır.

Anahtar Kelimeler: Brent Petrol Fiyatı, İmalat Sanayi Üretimi, Vektör Otoregresif Model, Etki- Tepki Fonksiyonu


The Effect of in Brent Oil Price on Manufacturing Industry: The Case of Turkey
 
In this study, the effect of a shock in oil prices on the manufacturingin dustry sector is analyzed byVectorAutoregressive (VAR) method. Using Turkey’s data, in a light of the quarterly variables are taken from the period between 1998- 2018 the relation among variables is proved. According to the result of the analysis, it is seen that a shock occurred in oil price is increased the manufacturing industry production during three quarters period. On the other hand, a shock in oil price is increased the manufacturing industry exports. In this situation, a shock arisen in oil price is increasing Turkey’s manufacturing industry production in the result of export. But these developments are show short-runeffects. Changes in oil price in the long- run is negatively effect on manufacturing industry. .For this reason, Turkey should seek a solution for reduce oil dependency with turn in to policy tool indigenous energy resources such as bio fuel.

Keywords: Brent OilPrice, ManufacturingIndustryProduction,VectorAutoregressive Model, Impulse- ResponseFunction


Detay

İÇERİK