TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 16  Alan: İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri

Ahmet BÜYÜKŞALVARCI*, Selçuk BALI , Eşref AY
KÜLTÜREL AMAÇLI REKREASYON FAALİYETİ OLARAK UŞAK’TA MÜZE ZİYARETLERİ
 
Bu çalışma, kültürel rekreasyon faaliyeti olarak müze ziyaretlerini inceleyip, ziyaretçilerin Uşak’a geliş nedenlerini, müzeler hakkındaki düşüncelerini ve Uşak ziyaretlerinde müzelerin önemini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Nitel veri toplama yöntemlerinden olan görüşme yöntemi ile veriler toplanmış ve betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Bu amaçla oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile Uşak’ta müze ziyaretinde bulunan ziyaretçilerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler dört boyutta incelenmiştir. Bunlar; Uşak müzelerinin bilinirliği, Uşak müzelerinin beğenilirliği, tekrar ziyaret niyeti ve çekicilik unsuru olarak müzelerdir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda müze ziyaretçilerinin çoğunun Uşak’a farklı amaçlarla geldikleri, Uşak müzeleri hakkında önceden bilgiye sahip oldukları, müzelerden memnun kaldıkları, imkân buldukları takdirde Uşak müzelerini tekrar ziyaret edebilecekleri ve Uşak’a gelmelerinde müzelerin çok etkili olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uşak, müze ziyareti, rekreasyon, turizm


MUSEUM VISITS in UŞAK as CULTURAL PURPOSE RECREATION ACTIVITIES
 
This study was conducted to examine museum visits as a cultural recreation activity and to reveal the reasons for coming to Uşak, the thoughts about the museums and the importance of the museums in Uşak visits. Data were gathered by interview method which is one of qualitative data collection methods and analyzed by descriptive analysis technique. With the semi-structured interview form created for this purpose, interviews were held in Uşak with a visit to the museum. The data obtained from interviews were analyzed in four factors. These; Uşak, the reputation of Uşak museums, the likeness of the Uşak museums, the intention to visit again and the museums as a factor of attraction. As a result of the analysis of the obtained data, most of the museum attendants have determined that Uşak has come to Uşak for different purposes, that they have prior knowledge about Uşak museums, that the yare satisfied with the museums, that they can visit Uşak museums again if they have opportunity and that the museums are not very effective in coming to Uşak.

Keywords: Uşak, museum visits, recreation, tourism.


Detay

İÇERİK