TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 16  Alan: İktisat

Alper Yalçın, Sevda Yalçın
TÜRK TARIM SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2002-2017)
 
Tarımın tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanın hayatta kalmak için beslenme ve biriktirme amacıyla yaptığı ilk tarımsal faaliyet toplayıcılık ve avcılık olmuştur. Basit araç gereçlerin, makinaların ve nihayetinde endüstriyel üretimin devreye girmesiyle insan ve tarım arasındaki ilişki zaman içerisinde sürekli değişim göstererek günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde genel olarak küresel ekonomiye ve finans sektörüne hakim olan az sayıdaki güçlerin Dünya ölçeğinde tarım sektörünü de kontrol etmek için takip ettikleri strateji, insanlar başta olmak üzere tüm canlıların sağlığını ve geleceğini etkilemektedir. Bu stratejinin sonuçları Dünya tarımını etkilediği kadar Türk tarım sektörünü de etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir. Tarihsel süreç içerisinde tarımın, sanayi ve hizmetler sektörüne göre milli gelir ve istihdama etkisi gerilese de, son 40 yılda tarım dış ticareti, dünya ölçeğinde 25 kat artış göstermiştir. Benzer gelişmeler Türkiye'de de yaşanmıştır. 2002 yılında 5 milyar dolar olan tarım ve gıda ürünleri dış ticaretimiz, 2017 yılına gelindiğinde 25 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 1960 yılında Türkiye'de tarım sektöründen elde edilen katma değer 7.7 milyar dolar, 2010 yılında ise en yüksek seviye olan 69.7 milyar dolara çıkmış, sonraki yıllarda ise sürekli azalarak 2016 yılında 53.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu çalışmada Türk tarım sektörünün özellikle 2002-2017 dönemi başta olmak üzere makro ekonomi içerisindeki büyüklüğü, üretim miktarı ve dış ticaret potansiyeli incelenerek elde edilen sonuçlar neticesinde ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Çalışmada TUİK, Dünya Bankası, FAO ve WTO’nun verilerinden yararlanma yoluna gidilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye tarımı, Tarımsal üretim, Tarımsal dış ticaret


ECONOMIC OUTLOOK OF TURKISH AGRICULTURE SECTOR, THE PROBLEMS AND SOLUTIONS (2002-2017)
 
History of agriculture is as old as the history of mankind. The first agricultural activity that human being made in order to survive was gathering and hunting. With the introduction of simple tools, machinery and ultimately industrial production, the relationship between human and agriculture has evolved and has survived to the present day. Today, few forces that dominate the global economy and the financial sector follow the World scale in order to control the agricultural sector. The strategy they follow affects the health and future of all living beings, especially people. The results of this strategy have affected the Turkish agriculture sector as well as affecting World agriculture and it still continues to influence. Although agriculture has declined compared to the industry and service sector, the last 40 national income and the effect of employment on foreign trade in agriculture has increased 25 times worldwide, in the historical process. Turkey also has experienced similar developments. Agricultural and food products foreign trade which was 5 billion dollars in 2002 reached 25 billion dollars in 2017. In 1990, the added value derived from agriculture in turkey was 7.7 billion. In 2010, it reached the highest level which was 69.7 billion dollars. In the following years, it has been decreasing continuously and in 2016 it was realized as 53.4 billion dollars. In this study, it has been tried to present solution suggestions for the problems that obtained by examining the size of the Turkish agriculture sector in the macro economy, especially the period of 2002-2017. In the study, the beneficiaries of the Turkstat, World Bank, FAO and WTO were used.

Keywords: Turkey's agriculture, Agricultural production, Agricultural foreign trade


Detay

İÇERİK