TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 15  Alan: İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri

Nebiye Yaşar
KADIN AKADEMİSYENLER İÇİN GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİNİN KARİYER TATMİNİNE ETKİSİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ
 
Sosyo-kültürel yapının gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayan girişimci faaliyetler, ekonomik gelişim açısından da önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Bireyin girişimci kişilik özelliklerine bağlı girişimcilik eğilimi de başarıyı getirecek önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Yaratıcı fikirlere sahip çalışanlar yenilikçi olma becerilerini çalıştıkları kurum için uygulayıp, fırsatları değerlendirerek kurumsal girişimcilik yönelimini de geliştirmektedir. Sürekli gelişme göstermesi beklenen üniversitelerde girişimcilik yönelimi düzeyinin yüksek olması akademisyenlerden beklenen özellikler arasına girmiştir. Sürdürülebilir bir yenilikçi öğretim sistemi içinde projeler, yeni öğrenme tekniklerinin geliştirilmesi sinerji etkisiyle öğrencilere de yansıyan bir girişimcilik eğilimini hayata geçirir. Buradan hareketle İstanbul’da eğitim veren 5 üniversitenin kadın akademisyenlerine yönelik girişimcilik yöneliminin düzeyinin belirlenmesi yanı sıra, kariyer tatmini ile olan ilişkisinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Toplam 289 kadın akademisyen için yapılan analizlerde girişimcilik yönelimi kariyer tatminini % 45.9 olumlu yönde etkilemektedir. Kadın akademisyenlerin %61.8’i girişimcilik yönelimi algısı yüksek, %38.2’si algısı düşük çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Yönelimi, Kariyer Tatmini, Kadın Akademisyen


THE EFFECT OF ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION ON CAREER SATISFACTION FOR WOMEN ACADEMICS: AN EXAMPLE OF ISTANBUL UNIVERSITIES
 
Entrepreneurial activities that contribute significantly to the development of socio-cultural structure constitute an important potential in terms of economic development. The entrepreneurial tendency of the individual based on entrepreneurial personality traits is also considered as an important factor that will bring success. Employees with creative ideas apply their innovative skills to the institution they work for and develop their corporate entrepreneurship orientation by evaluating opportunities. The high level of entrepreneurship orientation in universities which are expected to show continuous improvement has become among the expected characteristics of academicians. Projects within a sustainable innovative teaching system, the development of new learning techniques, actualize an entrepreneurial tendency reflected to students by synergy. From here, it is aimed to determine the level of entrepreneurship oriented towards women academicians of 5 universities that provide education in Istanbul as well as to reveal the relationship between career satisfaction. In the analyses conducted for 289 women academicians, the entrepreneurial orientation has a 45.9% positive effect on career satisfaction. 61.8% of female academics have high perception of entrepreneurship, 38.2% have low perception.

Keywords: Entrepreneurship Orientation, Career Satisfaction, Woman Academic


Detay

İÇERİK