TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 15  Alan: İktisat Tarihi

SEZGİN ZABUN
1833 SİVAS MÜSLİM NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE MESLEK ERBABININ TASNİFİ VE ANLAMI
 
İnsanlar yerleşik hayata, üretmek zorunda kalınca geçtiler. Yerleşik hayata geçtiklerinde çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için iktisadi faaliyetlerde bulundular. İktisadi faaliyetlerini bazen ihtiyaçları, bazen merakları, bazen de yetenekleri belirledi. Sivas’ta yaşayan insanlarda coğrafi koşullar, insanların arz ve talepleri, merakları ve yetenekleri gibi etkenlerle yaşadıkları dönemde geçerli mesleklerden edindiler. Sivas tarihsel süreçte tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu bir bölgedir. Bu nedenle burada yaşayanların çoğunlukla iktisadi faaliyeti tarım ve hayvancılıktır. Elbette hane içi ihtiyaca dönük ve pazara dönük mesleklerde yaygın bir şekilde görülmektedir. Günümüzde kaybolan pek çok meslek o dönemde varlığını sürdürmektedir. Bahse konu dönemde bazı meslekler Müslimlere tahsislidir (askerlik gibi). Bazı mesleklerde yoğunlukla tercih edilmektedir (debbağlık gibi ). Bu çalışmada ortaya konulan meslek tasniflerinde 1833 yılı Sivas Müslim Nüfus Defterleri esas alınmıştır. Bu defterler “Mekân ve İnsanıyla Sivas” adıyla Salih ŞAHİN tarafından 2013 yılında günümüz Türkçesine çevrilmiştir.

Anahtar Kelimeler: 1833 Nüfus Defteri, Sivas, Mesleki Dağılım, Sivas Zanaatkârları, 19. yüzyılda Sivas.


1833 SİVAS MÜSLİM POPULATION BUSINESS DESIGN AND ACCOMMODATION
 
When people had to produce, settled life began. When they settled down, they were engaged in economic activities to meet their various needs. Economic activities are sometimes identified by needs, sometimes by curiosity, and sometimes by talents. In Sivas, geographical conditions, needs, curiosity and talents determined the current professions. Sivas is a region where agriculture and animal husbandry are common in the historical process. For this reason, most of the people living in Sivas are agriculture and animal husbandry. Of course, there are widespread occupations in the household and facing the market. Many of the professions that have disappeared today continue to exist at that time. Some occupations are allocated to muslims in the subject period (such as military service). It is heavily preferred in some occupations (such as debbags). 1833 Sivas Muslim Population Books were taken as the basis in the occupational classifications put forward in this study. These books were translated into modern Turkic in 2013 by Salih ŞAHİN in the name of "Sivas with Place and Man".

Keywords: 1833 Population Book, Sivas, Occupational Distribution, Sivas Craftsmen, Sivas in the 19 th Century.


Detay

İÇERİK