TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 15  Alan: İşletme

Rüştü Levent ÇALIKOĞLU
KURUMLAR VERGİSİNDE YURTDIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI
 
Ülkemizdeki kurumlar sadece Türkiye içinde değil, karlarını maksimize edebilmek ve küresel pazardan pay alabilmek için yurtdışında da ticari faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bu durum hem kurum açısından hem de kurumun mukimi olan ülke açısından önemi kuşkusuzdur. Çünkü bir yandan kurumlar yurtdışı faaliyetleri ile belli oranda istikrarlı olarak büyümeleri sağlanacak diğer yandan ülkeye nakit girişi artacağı için ülke ekonomisine olumlu yönde katkılarda bulunacaktır. Bu nedenle kurumların faaliyetlerinin vergisel açıdan etkileyen en önemli kanun olan kurumlar vergisinde bazı düzenlemeler yapılmış olması olağan bir durumdur. Kurumlar vergisinde yurtdışı faaliyetleri için getirilen istisnalar, bu faaliyetleri hem teşvik etme hem de çifte vergilendirmenin önüne geçilmesi konusunda önemlidir

Anahtar Kelimeler: Kurumlar Vergisinde İstisnalar, Uluslararası Vergileme


EXCEPTION OF ABROAD AFFAIRS GAINS IN CORPARATE TAX
 
Today, institutions are not only in Turkey but also abroad in order to maximize their profits and get a share from global markets. This is undoubtedly a matter both in terms of the institution and in terms of the country which is the institution that is the institution. On the one hand, institutions will be able to grow steadily with their activities abroad, while on the other hand they will contribute positively to the country's economy because cash inflows to the country will increase. For this reason, it is normal that some regulations are made in the taxation of institutions, which is the most important law affecting the activities of institutions in terms of taxation. Exceptions brought by the Corporation for its overseas activities are important in promoting these activities as well as avoiding double taxation.

Keywords: Exceptions in Corparate Tax, International Taxations,


Detay

İÇERİK