TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 15  Alan: İstatistik

Hanim ELVEREN, Eylem DENİZ, Funda H. SEZGİN
TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN SÜRE MODELLERİYLE ANALİZİ
 
Süre analizi hesaplamalarında literatürde en çok kullanılan yöntemlerden biri de Cox regresyon yöntemidir. Çalışmanın amacı işsizlik süresini etkilediği düşünülen değişkenleri Cox regresyon modeli kullanarak incelemektir. Bu çalışmada kullanılan 2012-2015 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması panel veri seti Türkiye İstatistik Kurumundan alınmıştır. Cox regresyon analizinin tek temel varsayımı olan orantılı tehlikeler varsayımının sağlanmadığı durumda tabakalı Cox regresyon ve zamana bağlı açıklayıcı değişkenli Cox regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizlerin sonucunda ise elde edilen modeller Akaike ve Bayes Bilgi Kriterleri ile kıyaslanarak en uygun model seçilmiştir. Elde edilen en uygun modelin sonuçlarına göre ise bireylerin medeni durumu, eğitim seviyesi, yaşı, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlılık durumları, maddi yoksunluk, hane büyüklüğü, esas işinde gelir referans döneminde aldığı aylık net geliri ve işsizlik oranı işsizlik süresini etkileyen önemli değişkenler olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Süre Analizi, Cox Regresyon, İşsizlik Süresi


ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING UNEMPLOYMENT DURATION IN TURKEY BY DURATION MODELS
 
Cox regression is one of the most commonly used methods in the literature for duration analysis. The purpose of the study is to examine variables that are thought to influence the duration of unemployment using the Cox regression model. The study of the years 2012-2015 Income and Living Conditions Survey used in the data set is taken from the Turkey Statistical Institute. Stratified Cox regression and time dependent explanatory variable Cox regression analyzes were used where the proof of proportional hazards assumption, which is the only basic assumption of Cox regression analysis, is not provided. As a result of the analysis, the models obtained were compared with Akaike and Bayes Information Criteria and the most suitable model was selected. According to the results of the most suitable model obtained, the marital status of the individual, education level, age, registration status with Social Security Institution, financial deprivation, household size, monthly net income received during the reference period and unemployment rate were determined as important variables affecting the unemployment duration.

Keywords: Duration Analysis, Cox Regression, Unemployment Duration


Detay

İÇERİK