TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 14  Alan: Makro İktisat

Yıldırım Ercan ÇALIŞ, Birol YILDIRIM
İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNİN TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
 
Dönem karı, işletmelerin performansının değerlendirilmesinde önemli kriterlerden biridir. Hasılatın doğduğu zamanın doğru tespit edilerek gerçeğe uygun değeriyle raporlanması, dönem karının doğru hesaplanmasında büyük önem arz etmektedir. Dünya ekonomisinde meydana gelen gelişmeler, üretim ağırlıklı ekonomiden hizmet ağırlıklı ekonomiye dönüşüm, çok unsurlu sözleşmelerin artması gibi nedenlerle mevcut hasılat standardının ihtiyacı karşılayamaması yeni bir hasılat standardının hazırlanmasını gerektirmiştir. FASB ve IASB arasında yürütülen ortak çalışmalar sonucu UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı yayınlanmıştır. Bu gelişmeye paralel olarak, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı 09.09.2016 tarihinde resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 31.12.2017 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren, inşaat taahhüt işlerinin ve hasılat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardına göre yapılacaktır. Çalışmamız kapsamında inşaat taahhüt işlerinin standart hükümlerine göre muhasebeleştirilmesi incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnşaat Taahhüt İşleri, Hasılat, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat


ACCOUNTING FOR CONSTRUCTION CONTRACTS IN ACCORDANCE WITH IFRS 15 REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS STANDARD
 
Period income is one of the most important criterion to evelauate performance of an enterprise. Determining recognising time of revenue correctly is very cruical to calculate period income accurately. Due to crucial developments at world economy, transformation from manufacture based economy to service based economy, inreasing of multiple elements contracts, revenue standard could not meet the needs. As a result of joint work FASB and IASB UFRS 15 Revenure from Contracts with Customers has been published. Afterward, TFRS 15 Revenue From Contracts with Customers has been published on 09.09.2016 at Turkish Official Gazette. This standard will be applied after 31.12.2017 accounting period and revenue from constuction contracts will be recogniesd according to TFRS 15. At this study, we have tried to examine how to be applied the new standart to construction contracts.

Keywords: Construction Contracts, Revenue, TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers


Detay

İÇERİK