TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 14  Alan: Mikro İktisat

Betül Gür
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN İŞSİZLİĞE ETKİSİ: BRIC-T ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
 
Doğrudan yabancı yatırımların (DYY), gelişmekte olan ülkelerin işgücü piyasaları açısından en önemli faydası istihdam yaratması ve istihdamın niteliğini yükseltmesidir. DYY’ların istihdam artırıcı etkisi DDY miktarına, girdiği sektöre, geldiği ülkeye ve geliş amacına göre değişiklikler göstermektedir. Bu çalışmanın amacı gelişmekte olan ülke grubu BRIC-T için DDY’ların istihdam üzerine olan etkisini panel eşbütünleşme analizi yardımıyla belirlemektir. Analiz sonucunda, DDY ile işsizlik (İSZ) arasında %19.7 pozitif yönlü uzun dönem ilişki belirlenmiştir. Ayrıca, DDY değişkeni İSZ’ nin Granger nedeni olarak elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğrudan yabancı yatırımlar, İşsizlik, Panel eşbütünleşme testi


THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON UNEMPLOYMENT: EXAMPLE OF BRIC-T COUNTRIES
 
The most important benefits of the foreign direct investment (FDI) to the labor markets of the developing countries are to increase employment and enhance its quality. The impact of the FDI on employment differs according to the level of investment, the host country, the invested sector and the purpose of the investment. The aim of this study is to explain the impact of FDI on employment in the developing countries, BRIC-T using panel cointegration analysis. As a result of the analysis, 19.7% positive long-term relation between DDY and unemployment was determined. In addition, the DDY variable was obtained as the Granger cause of the ISZ.

Keywords: Foreign direct investment, Unemployment, Panel cointegration test


Detay

İÇERİK