TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 14  Alan: Maliye

Selami GÜNEY, Halil TANYILDIZI
FİNANSAL OKURYAZARLIKTA FARKINDALIK: AĞRI ESNAF VE SANATKÂRLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
Günümüzde ana akım iktisat anlayışı kapsamında şekillenen marjinalist davranışların rasyonelliği, bireylerin, fayda maksimizasyonu çerçevesinde bir takım finansal kararlar almasını gerektirmektedir. Bu kararlar verilirken kuşkusuz finansal bilgi ön plana çıkmaktadır. Kişilerin, doğru finansal araçlara yönelme anlamında, daha etkin karar verebilmeleri finansal bilginin hem mikro hem de makro anlamda önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, söz konusu finansal bilginin ölçülmesine yönelik olarak, Ağrı ilimizde faaliyet gösteren küçük işletmelere bir anket uygulanmıştır. Çalışmada 66 kişilik bir örneklem kullanılmıştır. Çalışma sonrasında katılımcıların temel düzeyde finansal okuryazar oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Finansal Eğitim, Finansal Bilgi, Ağrı


AWARENESS IN FINANCIAL LITERACY: A CASE STUDY ON THE TRADESMEN AND THE CRAFTSMEN IN THE PROVINCE OF AĞRI
 
The rationality of marginalized behavior, which is shaped in the context of mainstream economics today, requires individuals to make a number of financial decisions within the framework of maximizing utility.The ability of people to make more effective decisions in the sense of turning to the right financial instruments reveals the importance of financial information in both micro and macro sense. In this study, to measure the financial information, a questionnaire was applied to small businesses operating in the province of Ağrı. A sample of 66 people was used in the study. At the end of the study, it was concluded that the participants have the basic level of financial literacy.

Keywords: Financial Literacy, Financial Education, Financial Information, Agrı


Detay

İÇERİK