TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 14  Alan: Mikro İktisat

Oqtay QULİYEV
AZERBAYCAN ÜRÜN PİYASASINDA KÖKEN ÜLKE FAKTÖRÜNÜN DURUMU: SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
 
Merkezi bir ekonomi yapısından serbest pazar ekonomisine geçiş sürecinde olan bir pazarda köklü değişimlerin yaşanıyor olması kaçınılmaz bir gerçektir. Pazardaki ürün alternatiflerinin sayısı, tüketici beklentileri ve tüketim kalıplarında hızlı ve köklü değişimlerin olması geçiş sürecindeki bu pazarlarda kendini daha net bir şekilde ortaya koyacaktır. Tarihsel ve kültürel bağlar sebebiyle Türkiye için önemli bir pazar olan Azerbaycan pazarında Türk ürünlerinin değerlendirilmesinde köken ülke faktörünün etkili olup olmadığını incelemek bu çalışmanın amacını teşkil etmektedir. Bu amaçla Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları Azerbaycan’da yabancı markalı ürünlerin tercihinde köken ülke faktörünün önemli olduğunu ve Azerbaycan tüketicilerinin yabancı markalı ürünleri daha pahalı ve lüks buldukları ancak yerli ürünleri tercih etmenin daha doğru bir karar olacağı kanaatinde olduklarını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışları, Tüketici Satın Alma Kararı, Köken Ülke


THE CASE OF COUNTRY OF ORIGIN IN AZERBAIJAN PRODUCTS MARKET: PROBLEMS AND SOLUTIONS
 
It is an undeniable fact that there will be some fundamental changes taking place in a market where there is an ongoing transition from centrally governed economy to the free market economy. Changes in the number of product choices and fundamental shifts in consumption habits and consumer expectations can be observed more clearly in transition economies. The aim of this study is to examine the role of the country-of-origin factor in consumers’ assesment of the Turkish products in the Azarbaijan market which is an important market for Turkey due to historical and cultural connections. To this end, a survey was carried out in Baku, the Capital city of Azarbaijan. Findings indicate that country-of-origin factor plays an important role consumers’ evaluation of foreign branded products in Azarbaijan market. Also, consumers tend to perceive foreign brands as luxury and expensive and it will be a wise to buy domestic products.

Keywords: Consumer behaviors, Consumer purchase decision, Country of origin


Detay

İÇERİK