TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 14  Alan: Makro İktisat

Rəşad Şahbaz oğlu Muradov
KALKINMANIN SÜREKLILIĞININ SAĞLANMASI VE ENTELEKTÜEL EMEĞIN VERIMLILIĞI
 
Çalışmanın amacı - makalede sürekli gelişmenin sağlanmasında ulusal yenilik sisteminin kurulması ve bu temelde entelektüel emekten etkin kullanımının bazı sorunları analiz edilmektedir. Araştırmanın metodolojisi - analiz ve sistematik yaklaşım. Araştırmanın sonuçları - araştırma sonunda cumhuriyetimizin büyük innоvasyon kaynakları ve rekabet özelliği yüksek entelektüel pоtansiyele sahip olması vurgulanmakla birlikte, ülkede istikrarlı ekonomik gelişmenin sağlanması, ülkenin rekabet üstünlüklerine ulaşması ve ülke nüfusunun yaşam seviyesinin yükseldilmesine yönelik güçlü temel bilim, uzmanlıklar, modern eğitim sisteminin gelişmesi için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: ulusal yenilik sistemi, entelektüel emek, inovasyon etkinliği, ekonomik islahatlar, yenilik programı, bilgi ekonomisi, teknolojiler.


PROVIDING THE CONTINUITY OF DEVELOPMENT AND INTELLECTUAL RESPONSIBILITY
 
The Purpose of the study - in article, some problems connected with the creation of national innovative system based on the efficient use the intellectual labor, are researched. The Methodology of the study - an analysis and system approach. The Findings of the study - at the end of the study author does the accent on the fact that republic disposes sufficient innovative resource and high intellectual potential. Additionally, providing stable economic growing and raising level of living populations, government tries to develop fundamental sciences in the country, increasing qualification of the personnel in the frame of the modern system of education. Thereby author contributes his own concrete suggestions.

Keywords: national innovative system, knowledge-based labor, innovative activity, economic reforms, innovative program, economical knowledge, technologies.


Detay

İÇERİK