TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 14  Alan: Mikro İktisat

Selim DURMUŞ, Mustafa Halid KARAARSLAN
Teknogirişim Sermayesi Desteğinden Yararlanan Girişimcilerin Programdan Aldıkları Destekleri Değerlendirmesi
 
Üniversitede lisans ya da yüksek lisans eğitimi almış bireylerin girişimciliğe özendirilmeleri ülkeler için önemlidir. Bu kişiler ülkenin kalkınması ve rekabet gücü edinmesinde ve nitelikli iş gücü istihdamında olumlu katkı sunabilirler. Bu sebeple bu çalışmada girişimcileri destekleyen önemli programlardan biri olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının vermiş olduğu Teknogirişim Sermaye Desteği programı araştırıldı. Devlet bütçesinden ciddi kaynakların aktarıldığı programlardan girişimcilerin aldıkları destekler konusundaki değerlendirmeler programların gelecekte daha iyi kurgulanmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada, hibe programının girişimcilere olan katkılarının belirlenmesi ve girişimcilerin zorlandıkları konuların ortaya konulması amaçlandı. Bu nedenle derinlemesine mülakat tekniği kullanılarak Bakanlığın faaliyet raporundan Ankara merkezli yedi girişimin kurucuları ile yüz yüze görüşmeler yapılarak veriler toplandı. Çalışma sonucunda hibe programının sermaye temini için önemli katkılarının olduğu ancak, yönetim, finans, pazarlama, network katkısının sınırlı olduğu, desteğin proje bazlı olmadığı için bazı alanlarda girişimciler için yetersiz olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Tekno Girişim, Girişimci, Hibe


Techno-İnitiative Capital Supports Entrepreneurs Benefited From The Support They Receive From The Program Evaluation
 
University degree or be encouraged entrepreneurship of individuals who received a master's degree is important for the country. These people acquire the development and competitiveness of the country and can provide a positive contribution to employment in skilled labor. For this reason, science is one of the most important programs that support entrepreneurs in this study, Industrial and Techno given by the Ministry of Technology Capital Support program were investigated. State assessments on serious source of support they receive from the budget of the program will enable entrepreneurs from the MENA quoted as better in the future of the program. In this study, to determine the contribution of the grant program for entrepreneurs and entrepreneurs are forced to reveal the subjects was evaluated. Therefore, in-depth interview techniques using the Ministry's annual report with the seven founders of the Ankara-based enterprise data were collected through interviews face to face. but it is a significant contribution to capital supply of operating results in the grant program, management, finance, marketing, networking is limited contribution was found to be inadequate for entrepreneurs in some areas because it is not based project support.

Keywords: Techno-initiative, Entrepreneur, Grant


Detay

İÇERİK