TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 13  Alan: Nicel Karar Yöntemleri

Meliha Ener, Emine Çetin
Finansal Serbestlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: AB Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi
 
Bu çalışmada, finansal serbestliğin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 2005 - 2016 yılları arası 28 Avrupa Birliği üye ülkenin yıllık verileri baz alınarak araştırılmıştır. Analiz, Ekonomik büyüme göstergesi (GDS), Reel faiz oranı (RIR), Sermaye birikimi (GFC), Portföy yatırımları (PIN) ve Doğrudan yabancı sermaye yatırımları (FDI) olmak üzere beş değişken kullanılarak, Panel Veri analizi yöntemiyle yapılmıştır. Analiz sonuçlarında, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, portföy yatırımları ve sermayenin (yatırım) ekonomik büyüme üzerinde anlamlı ve olumlu etkileri olduğu tespit edilirken, faiz oranlarındaki değişimlerin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri anlamsızdır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Derinleşme, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi


Relationship between Financial Freedom and Economic Growth: Panel Data Analysis for EU Countries
 
In this study, the impact of financial liberalization on economic growth was investigated, based on the annual data of 28 EU Member States between 2005 and 2016. The analysis was conducted by Panel Data Analysis using five variables, Economic Growth Indicator (GDS), Real Interest Rate (RIR), Capital Accumulation (GFC), Portfolio Investments (PIN) and Foreign Direct Investment (FDI). While the results of the analysis show that the effects of direct foreign capital investments, portfolio investments and capital (investment) on economic growth are significant and positive, the effects of changes in interest rates on economic growth are insignificant.

Keywords: Financial Deepening, Economic Growth, Panel Data Analysis


Detay

İÇERİK