TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 12  Alan: Ekonometri

Levent ÇİNKO,Server DEMİRCİ
CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
 
Cari açık bir ülkenin ürettiğinden fazla tüketmesi, yani gelirlerinden fazla harcama yapması ve aradaki farkı da basamayacağı bir para cinsinden borçlanması temeline dayanır. Bu konuda o ülkenin cari işlemler dengesinin izlendiği ve ödemeler dengesi bilançosundaki kalemlerden gelirler ve giderler arasındaki farkın o ülkenin cari açığını oluşturduğu bilinmektedir. Önemli olan bu açığın hangi kaynaklarla finanse edildiği ve sürdürülebilirliğidir. Türkiye’nin 2016 yılında 32 milyar dolar cari açığının olması, esasında Türkiye’nin dünyaya ilan ettiği döviz talebidir. Bu talebin dış dünyadan bulunması içinde bu talebi karşılayacak olan fon sahiplerinin getiri farkı yanında büyüme, ekonomik ve siyasi istikrar, jeopolitik gibi riskler belirleyici bir rol üstlenmektedirler. Çalışmamızda 2003-2016 döneminde Türkiye’ de cari işlemler açığının sürdürülebilirliği araştırılmış ve üçer aylık veriler kullanılmıştır. Cari işlemler açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı şeklinde oluşturulan seri için kullanılan veriler OECD veri tabanından elde edilmiştir. Sonuç olarak Türkiye’de cari işlemler açığının sürdürülebilir olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Cari Açık, Ekonomik Büyüme, Dış Ticaret Dengesi, Sürdürülebilirlik


SUSTAINABILITY OF CURRENT AREA: AN APPLICATION ON TURKEY
 
The current account deficit is based on the consumption of more than an economy produces, that is, the expenditure of more than its income, and the borrowing in the form of a currency. It is known that the current account balance of that country is followed and that the difference between the income and expenses from items in the balance of payments balance is the current deficit of that country. What is important is what resources are financed and sustainability. The fact that Turkey has a current account deficit of $ 32 billion in 2016 is in fact the currency demanded by Turkey in the World. While this demand is found in the outside world, risks such as growth, economic and political stability, geopolitics play a decisive role in addition to the difference of return of fund holders who meet this demand. In our study, the sustainability of the current account deficit in Turkey in 2003-2016 period was investigated and quarterly data were used. As a result, the current account deficit in Turkey is seen to be sustainable.

Keywords: Current Account Deficit, Economic Growth, Foreign Trade Balance, Sustainability


Detay

İÇERİK