TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 12  Alan: Makro İktisat

Kaşif Batu TUNAY, Ilyas AKHİSAR, Fuat ÇAMLIBEL
TÜRKIYE’DE TAKIPTEKI TICARI BANKA KREDILERI VE KREDI AÇIĞI ARASINDAKI NEDENSELLIKLER
 
Çalışmada Türk Ticari bankacılık sektöründe takibe düşmüş krediler ile özel kesime açılan ticari kredilerin GSYİH’den sapması, yani kredi açığı arasındaki karşılıklı etkileşimler analiz edilmektedir. Analiz aktif olarak ticari kredi kullandıran 27 bankanın 2006:4 ile 2016:3 dönemi üçer aylık verilerinden meydana gelen bir panel veri setine dayanmaktadır. Analiz yöntemi olarak panel nedensellik testleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, bankaların cari kredi risklerini yansıttığı kabul edilen takipteki krediler ile kredi açığı arasında güçlü karşılıklı etkileşimler olduğunu göstermiştir. Kredi açığı sistemik banka krizlerinin öncü bir göstergesi olarak kabul edildiğinden, sözü edilen etkileşimler takipteki kredilerin olası banka krizlerinin önemli bir dinamiği olduğu savını desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Ticari bankalar, Ekonomik döngüler, Panel Birim Kök Testi, Panel Nedensellik Testleri, Kredi Açığı


CAUSALITIES BETWEEN COMMERCIAL BANK CREDITS AND NON-PERFORMING LOANS IN TURKEY
 
In the study, analyzes the reciprocal interactions between the non-performing loans and credit-to-GDP gap in Turkish commercial banking sector. The analysis is based on a panel data set of 27 banks that actively lend commercial credits to the quarterly data for the period 2006: 4 to 2016: 3. Panel causality tests were used as an analysis method. The findings have shown that there are strong interactions between the credit-to-GDP gap and the nonperforming loans, which banks are considered to reflect current credit risks. Since the credit-to-GDP gap is regarded as a leading indicator of systemic bank crises, the mentioned interactions support the argument that the nonperforming loans are a significant dynamic of possible bank crises.

Keywords: Commercial banks, Economic Cycles, Panel Unit Root Tests, Panel Causality Tests, Credit-to-GDP Gap,


Detay

İÇERİK