TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 12  Alan: İstatistik

Mustafa Emre Civelek, Murat Çemberci
RİSK ALGISI VE FAYDA ALGILARININ NET FAYDA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE SİTEYE KARŞI TUTUMUN MEDIATOR ROLÜ
 
Online alışverişte müşterilerin risk algısı ve fayda algısı vardır. Müşterilerin bu algıları siteye karşı tutumlarını etkilemektedir. Bu makalede, ürün riski, finansal risk, alışveriş esnekliği, ürün seçimi, siteye karşı tutum ve net fayda kavramlarının birbirine bağlı ilişkileri önerilmiştir. Hipotezleri test etmek için yapısal eşitlik modeli metodu kullanılmıştır. Elektronik ticaret web sitelerinden ürün ve hizmet satın alan 407 kişi üzerinde yapılan çalışma ile siteye karşı tutumun risk algısı ve fayda algısının net fayda üzerindeki etkisinde ara değişken rolü olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Risk Algısı, Fayda Algısı, Net Fayda, Siteye Karşı Tutum, B2B


MEDIATOR ROLE OF ATTITUDE TOWARD SITE IN THE EFFECT OF RISK PERCEPTION AND BENEFIT PERCEPTION ON NET BENEFIT
 
In online shopping customers have risk perception and benefit perception. These perceptions affect their attitudes towards the online shops. In this paper, interconnected relationship among product risk, financial risk, shopping flexibility, product selection, attitude toward site and net benefit have been suggested. In order to test hypotheses, structural equation modelling method has been used. By studying on a sample consists of 407 people who purchase goods or services from e-commerce web sites, it is found that attitude toward site plays mediator role in the effect of risk perception and benefit perception on net benefit.

Keywords: Risk Perception, Benefit Perception, Net Benefit, Attitude toward Site, B2B


Detay

İÇERİK