TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 12  Alan: Çalışma Ekonomisi

Yılmaz BAYAR, Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ, Ömer Faruk Öztürk
Finansal Gelişme ve Vergi Gelirleri: OECD Ülkeleri Örneği
 
Kamu sektörü önemli bir ekonomik birimdir ve ağırlıklı olarak vergi gelirlerinden oluşan kamu gelirleri ile yaptığı altyapı ve eğitim yatırımları aracılığıyla ekonomik büyüme ve kalkınmayı etkilemektedir. Bu nedenle ülkeler toplam vergi gelirlerini artırmak için kurumsal, yasal ve ekonomik önlemler almaktadırlar. Bu çalışma, Westerlund-Durbin-Hausman (2008) eşbütünleşme testi ile Konya (2006) panel boostrap Granger nedensellik testini kullanarak 2001-2016 döneminde İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde bankacılık sektörü ile hisse senedi piyasasının gelişimini içeren finansal gelişmenin toplam vergi gelirleri üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Sonuçlar bankacılık sektörü ile hisse senedi piyasasının gelişiminin toplam vergi gelirleri üzerindeki etkisinin ülkeden ülkeye değiştiğini göstermektedir. Ayrıca nedensellik testi sonuçları, hem bankacılık sektörü hem de hisse senedi piyasasının gelişmişlik düzeyinden toplam vergi gelirlerine doğru tek yönlü nedensellik olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık sektörü, hisse senedi piyasaları, vergi gelirleri, panel veri analizi


Financial Development and Tax Revenues: Evidence from OECD Countries
 
Public sector is an important economic unit and affects the economic growth and development through infrastructural and educational investments by public revenues especially consisting of tax revenues. Therefore, countries take institutional, legal and economic measures to increase the total tax revenues. This study researched the impact of financial sector development including banking sector development level and stock market development level on total tax revenues in Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) countries during the period 2001-2016 using Westerlund-Durbin-Hausman (2008) cointegration test and Konya (2006) panel boostrap Granger causality test. The results revealed that the impact of both banking sector and stock market development on the total tax revenues changed depending on the countries. Furthermore, causality test results indicated that there was unidirectional causality from both development level of banking sector and stock market to the total tax revenues.

Keywords: Banking sector, stock markets, tax revenues, panel data analysis


Detay

İÇERİK