TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 12  Alan: Çalışma Ekonomisi

Bilal Pişkin, Murat Çiftçi
Türk Özel Sağlık Sigorta Sektörünün Analizi
 
Türkiye’de özel sağlık sigorta sektörünün yasal dayanakları 1926’ya kadar gitse de, sektörün ivme kazanması 1980 sonrası dönemde başlamıştır. Özellikle 1990’da bağımsız sigorta branşı oluşu sonrasında sektörel derinleşmede de canlanma yaşanmıştır. Ancak sektör halen uluslararası ölçekte, olması beklenen derinliğe sahip değildir. 2004 ve 2013 yılları için AB ülkeleri ve Türkiye için özel sağlık sigorta sektör derinliğinin gelişmişlik sıralaması yapılmıştır. Yöntem olarak sıralama çalışmalarında yaygın olarak kullanılan asal bileşenler analizi tercih edilmiştir. Yapılan asal bileşenler analizi sonucunda 2004 yılında prim penetrasyonuna göre 23 ülke içinde 13. Sırada olan Türkiye, 2013 yılında 24 ülke içinde 10. sıraya yükselmiştir. Aynı performansı ödemeler penetrasyonunda gösterememiş olan Türkiye, 17 ülke içinde 11. Ssıradayken 20 ülke içerisinde 10. olabilmiştir. Dolayısıyla prim üretiminin hızla artmasına karşılık, ödemelerde aynı performans gösterilemediğinden sektör karlılığı da artış potansiyelindedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal güvenlik, sosyal sigorta, özel sigorta, sağlık sigortası, özel sağlık sigortası, istatistik


Analysis of Turkish Private Health Insurance Sector
 
Although the legal basis of the private health insurance sector in Turkey dates back to 1926, its gaining momentum started in the post-1980 period. Especially in 1990, after its formation of an independent insurance branch, there also has been a revival in the sectoral deeping. However, the sector still does not have the expected depth on an international scale. For 2004 and 2013, the development sorting of the private health insurance sector for EU countries and Turkey has been made. Analysis of prime components which are widely used in sorting studies has been preferred as a method. As a result of analysis of the prime components, Turkey, which ranked 13th among 23 countries according to premium penetration in 2004, ranked 10th among 24 countries in 2013. While it was 11th out of 17 countries, Turkey, which could not demonstrate the same performance at the payment penetration, ranked 10th out of 20 countries. Therefore, despite the rapid increase in premium production, the sector profitability is also likely to increase since the same performance cannot be shown in the payments.

Keywords: Social security, social insurance, private insurance, health insurance, private health insurance, statistics.


Detay

İÇERİK