TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 11  Alan: Hukuk

Ayşe YİĞİT ŞAKAR
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ALANINDA YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER: TÜRKİYE UYGULAMASI
 
Pek çok ülke, son yıllarda artan enerji talebi karşısında enerji arzında yaşadığı dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerji kaynakları arayışına ve enerji verimliliğini sağlamaya yönelik çalışmalara önem vermektedir. Avrupa Birliği'nin enerji politikasının 2020'ye kadar gerçekleştirilmesi öngörülen, 20-20-20 olarak adlandırılan en önemli üç hedefinden biri de enerji verimliliğini arttırmak ve birincil enerji tüketiminde, öngörülen değerlere göre %20 azalma sağlamaktır. Enerji verimliliği politikaları ile makro ve mikro düzeyde enerji talebini azaltmak mümkündür. Bu kapsamda Türkiye'de özellikle enerji yoğun sanayi sektöründe hiç de küçümsenmeyecek enerji verimliliği kapasitesi mevcuttur. Bu çalışmada Türkiye'de enerji verimliliği alanında gerçekleştirilecek yatırımlara sağlanan vergi teşvikleri incelenecek ve öneriler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Vergi Teşvikleri, Sürdürülebilirlik, Enerji Arz Güvenliği, Enerji Politikaları


TAX INCENTIVES PROVIDED FOR INVESTMENTS TO BE MADE IN THE FIELD OF ENERGY PRODUCTIVITY: APPLICATION IN TURKEY Abstract
 
In the face of increased energy demand in recent years, many countries have been paying attention to searching for renewable energy sources and studies for providing energy productivity in order to decrease the external dependence in energy supply. One of the three most significant goals of European Union’s energy policy, foreseen to be generated till 2020 and called as 20-20-20, is to increase energy productivity and provide %20 decrease in primary energy consumption according to the foreseen values. With energy productivity policies, it is possible to reduce energy demand at macro and micro level. Within this context, in Turkey especially in energy intensive industry sector, there is a high capasity of energy productivity which cannot be underestimated. In this study, tax incentives provided for investments to be made in Turkey within the field of energy productivity will be analyzed and recommendations will be presented.

Keywords: Energy Productivity, Tax Incentives, Sustainability, Energy Supply Security, Energy Policies


Detay

İÇERİK