TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 11  Alan: Ekonometri

Pınar Altınok Gürel
MOBBING İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KADIN AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Günümüzde tüm dünyada hem kamu hem de özel sektörde bazen açık bazen de gizli sıkça karşılaşılan veya duyulan psiko-şiddet veya diğer bir tanımla mobbing, tüm kurumların ve dolayısıyla da toplumun önemli bir problemi haline gelmiştir. Örgütsel huzuru ve çalışma barışını tehdit eden mobbing sorunu kişilerin içinde yer aldıkları örgüte ve örgüt arkadaşlarına olan güven ve saygılarını azaltıp motivasyonlarını olumsuz yönde etkileyebilecek uyumsuzluklar yaşanmasına neden olur ve verimi düşürür. Uzun süreli mobbinge maruz kalma, kişilerde tükenmişlik hâli oluşturabilir. Mobbing; umutsuzluk, yılma, engellenme, tükenme ve hayal kırıklığı ile karakterize edilen bir tutum olup, ekonomik, psikolojik ve ruhsal olarak kişileri ve ardılında örgütleri ve toplumu da olumsuz yönde etkilemektedir. Üniversiteler önemli birer kurumudur ve diğer örgütlerde yaşanan sorunlara mobbing olgusu dâhil açıktır. Bir taraftan mesleğinin gereklerini yerine getirmeye çalışırken, diğer taraftan da ilkel toplumlardan günümüze kadar devam eden geleneksel ev işleri, çocuk bakımı ve benzeri işleri yapma zorunluluğu gibi rutin roller, kadın akademisyenlerin omuzlarına yüklenmiş görünmeyen bir emektir. İçinde bulunduğu zor koşullar gereği bir çok kadın akademisyen farklı nedenlerden mobbingle karşılaştıklarını dile getirmektedir. Buradan hareketle çalışmanın amacı, İstanbul ili içinde devlet üniversitelerinde çalışan kadın akademisyenlerin mobbing ve tükenmişlik algıları arasındaki ilişkiyi yapısal eşitlik modeli yardımıyla ortaya koymaktır. Toplam 285 kadın akademisyen için analizler gerçekleştirilmiş, mobbing ve tükenmişlik arasında güçlü ilişkiler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Tükenmişlik, Yapısal Eşitlik Modeli


INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN MOBBING AND BURNOUT: A RESEARCH ON WOMEN ACADEMICIANS
 
In today's world, psycho-violence or other definition of mobbing, which is often encountered in public and private sectors, sometimes clearly and sometimes hidden, is becoming a major problem for all institutions and therefore society. The problem of mobbing that threatens organizational peace and working peace leads to incompatibilities that can reduce the trust and respect of mobsters and organizational friends in which people are involved, which may negatively affect their motivation, and reduce their efficiency. Exposure to prolonged mobbing can make people exhausted. Mobbing; It is characterized by hopelessness, aging, frustration, exhaustion and frustration. It affects the people in economic, psychological and spiritual way and also the organizations and society in the negative. Universities are an important institution and are open to problems in other organizations, including the possibility of mobbing. Routine roles, such as traditional housework, the necessity of doing child care and the like, that continue from one side to the day, and from the primitive societies, while trying to fulfill the needs of the profession from one side, are an invisible virtue placed on the shoulders of female academicians. Due to the difficult circumstances in which many women academicians are talking about mobbing for different reasons. The aim of the study is to demonstrate the relationship between mobbing and burnout perceptions of women academicians working in state universities in Istanbul with the help of structural equality model. Analyzes were conducted for a total of 285 female academicians, and strong associations between mobbing and burnout were identified.

Keywords: Mobbing, Burnout, Structural Equation Model


Detay

İÇERİK