TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 11  Alan: Finans

Andaç Toksoy, Canan Çetin, Tülay Demiralay
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞINA ETKİSİ
 
Günümüzde örgütlerin başarısı için değişim ve yenilik en önemli unsurlar haline gelmiştir. Bu bağlamda bu çalışmada, çalışanların ve yöneticilerin yenilikçi iş davranışının örgütsel değişim üzerindeki etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla İstanbul’da bulunan bir devlet üniversitesinde yüksek lisans yapan çalışan 150 kişiden elde edilen veriler değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanılmıştır. Veriler SPSS programında analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel değişim, Yenilikçi iş davranışı, Yapısal eşitlik modeli


ORGANIZATIONAL CHANGE EFFECT ON INNOVATIVE WORK BEHAVIOUR
 
Today, change and innovation concepts have become the most important components for organizational success. In this context, this paper tries to explain the effects of innovative work behaviors of employees and managers on the organizational change. For this purpose, in a public university in Istanbul, 150 master degree students working have been questionnaired to collect data regarding with understanding the relation between variables. The data gathered has been analyzed using SPSS.

Keywords: Organizational change, Innovative work behaviour, Structure Equation Model


Detay

İÇERİK