TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 11  Alan: Ekonometri

Alper Bilgili, Neslihan Sam
BURSA’NIN KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN FAKTÖR ANALİZİ VE SIRALI LOJİSTİK REGRESYON İLE İNCELENMESİ
 
Günümüzde bireylerin en önemli yaşam alanı olan kentler, doğal ve kültürel birçok unsurun bir arada karşılıklı olarak yer aldığı mekanlardır. Kentlerin sürdürülebilirliği ve yaşanabilirliği açısından kentsel alana dair problemlerin çözülmesi, sağlıklı kentsel gelişim süreci açısından çok büyük önem arz etmektedir. yaşam kalitesi, “mekansal, sosyolojik ve ekonomik değerler yönünden kent tanımına giren yerlerde kentin altyapısı, ulaşım olanakları, konut yapısı gibi konuların varolma düzeyinin önceden belirlenen ölçütlerin üzerinde olması durumudur”. Yaşam kalitesinin, sürdürülebilir bir kent ve sürdürülebilir bir çevrenin kentte yaratılmasının dışında, kentte yaşayan bireylerin kente dair haklarının oluşmasına katkı sağladığı görülmektedir. yaşam kalitesinin düşük olduğu kentlerde insanlar, göç etme düşüncesine kapılmaktadırlar ki bu da bölgelerarası dengesizlikleri ve sosyo-ekonomik toplumsal problemleri beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, Bursa’da kentlilerin yaşam kalitesi ve yaşam memnuniyetleri ile ilgili bilgi, düşünce ve davranışlarını ölçülmesi, kentin yaşam alanlarına ilişkin nitelikler ile yaşam memnuniyeti ve kentsel alan memnuniyeti arasındaki ilişkileri belirlemek amaçlanmaktadır. Çalışmanın başında Kentsel yaşam kalitesi kavramının teorik olarak ortaya koyduktan sonra, son bölümünde ise alan araştırması ve sonucunda ulaşılan verilerin analizi yer almaktadır. Alan araştırmasında Bursa ilinde merkez ilçeler dahil olmak üzere toplam 10 ilçede yaşayan insanlara yüz yüze görüşme tekniği ile 680 adet anket uygulanmıştır. Bursa kentinde Kentsel yaşam alanı memnuniyeti ölçülmüş, yaşam alanlarında memnuniyetlerine dair faktörler faktör analizi ile tespit edilmiş, bu faktörlerden önemli olarak tespit edilenler sıralı lojistik regresyon ile istatistik analizler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Yaşam Kalitesi, Sıralı Lojistik Regresyon, Faktör Analizi


ANALYSIS OF BURSA'S QUALITY OF URBAN LIFE BY FACTOR ANALYSIS AND ORDERED LOGISTIC REGRESSION
 
Today, cities, which are the most important living spaces of individuals, are places where they interact with one of many natural and cultural elements. Resolving urban problems in terms of urban sustainability and livability is of great importance in terms of healthy urban development process. Quality of life, “spatial, sociological and economic values, the criteria for the level of existence of the city infrastructure, transportation facilities, housing structure, etc. are introduced”. Apart from the creation of a sustainable city and a sustainable environment in the city, it is seen that the living individuals contribute to the creation of the rights to the places of the blood.In the cities where the quality of life is low, people are thought of to migrate, which leads to these disparities and socio-economic social problems.According to the aim of this study, , to measure the thoughts and behaviors, to determine the relationships between qualities and life satisfaction and urban area satisfaction according to city life areas. At the beginning of the man After theoretically revealing the concept of urban quality of life, in the son's section is the area survey and the analysis of the data reached in the result. In the field survey, 680 questionnaires were applied to people living in 10 districts including the central districts in Bursa with face-to-face interview technique. Urban living space satisfaction was measured in Bursa city and the factors related to the satisfaction of the living areas were analyzed and statistical analyzes were performed by ordered logistic regression model which will be determined important from these factors.

Keywords: Urban Quality of Life, Ordered Logistic Regression, Factor Analysis


Detay

İÇERİK