TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 11  Alan: Çalışma Ekonomisi

Murat Çiftçi
Beşeri Kalkınma Endeksinde Kuramsal ve İstatistiksel Yetersizlikler: Sosyal Politika Perspektifiyle Alternatif Endeks Tasarımı
 
Sosyal politika dezavantaklılığı önleme yönelik olarak geliştirilen tüm uygulamaları içermektedir. Bu kapsamda da dezavantajlılığın tespiti önem taşımaktadır. Küresel ölçekte oluşturulmuş yardım programları da ülkelere gelişmişlik düzeylerine göre yardım sağlama amacıyla çalışabilmektedir. Söz konusu yardımlar da uluslararası sosyal politika uygulamaları olarak değerlendirilebilmektedir. Hatta söz konusu yardım kurumlarının çok sayıda ülkeler tarafından oluşturulması, uygulamaların da uluslşararası sosyal politikadan ziyade uluslarüstü sosyal politika uygulamaları olarak değerlendirilmesine imkan tanımaktadır. Dezavantaklılık ölçütü olarak göstergenin ne olacağı sorusuna yönelik çok sayıda alternatif gösterge tasarımları mevcuttur. Ancak küresel ölçekte popüler olan çoklu eşitsizlik endekslerinden olan UNDP’nin insani gelişmişlik endeksidir. Bu endeks, yardım yapılacak ülkelerin tespitinde önemli bir gösterge olmaktadır. Ancak endeks tasarım sürecinde hem teorik hem de istatistiksel olarak ciddi yetersizlikler mevcuttur. Bu çalışmada da söz konusu teorisk ve istatistiksel yetersizliklere odaklanılmış olup, alternatif bir endeks tasarımı gerçekleştirilerek ülkelerin gelişmişlik sıra ve gruplaması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal politika, insani kalkınma, ekonomik kalkınma, bölgesel kalkınma


Theoretical and Statistical Inadequacies in Human Development Index: Alternative Index Design with Social Policy Perspective
 
Social policy includes all practices developed to prevent disadvantageousness. Determination of disadvantages is also important in this context. The aid programs created on a global scale can also work to provide assistance to the countries according to their level of development. Such aids can also be considered as international social policy practices. Moreover, the creation of such aid agencies by many countries allows their implementation to be regarded as transnational social policy applications rather than transnational social policy. There are a number of alternate indicator designs available to ask what will be the display as a criterion of disadvantageousness. But the most popular one of the human development indexes on a global scale is the UNDP's HDI which is a multiple inequality index. This index is an important indicator in the determination of the countries to be helped. However, there are serious theoretical and statistical inadequacies in the index design process. This study focused on theoretical and statistical insufficiencies, and an alternative index design was carried out to rank and group the development of countries.

Keywords: Social politics, Human development, economic development, Regional Development.


Detay

İÇERİK