TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 10  Alan: İşletme

Yıldırım Ercan ÇALIŞ, Yaprak ÖZÖNCEL
TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI KAPSAMINDA ERTELENMİŞ VERGİ ve MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
 
Gelir ve giderlerin ortaya çıkma zamanı ile vergi mevzuatı tarafından geçerli kabul edilme zamanı farklı ise muhasebe karı ile mali kar arasında geçici farklar oluşmaktadır. Geçici farkların vergi etkisi bilançoda ertelenmiş vergi varlığı veya ertelenmiş vergi yükümlülüğü olarak; gelir tablosunda ise ertelenmiş vergi gideri veya ertelenmiş vergi geliri olarak raporlanmaktadır. Bu çalışmada ertelenmiş vergi varlıklarının, ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin nasıl oluştuğu örnek uygulamalar ile açıklanmış ve bunların finansal tablolara nasıl yansıtılacağı farklı vaka çalışmaları ile ele alınıştır. Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin nasıl mahsup edileceği de çalışmada örnek olaylarla açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ertelenmiş Vergi, Gelir Vergisi Standardı, Ertelenmiş Vergi Varlığı, Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü, Ertelenmiş Vergi Mahsubu, TMS 12


TMS 12 INCOME TAX STANDARD SCOPE DEFERRED TAX AND ACCOUNTING
 
If there is difference between time for revenue and expenditure to emerge and the accepted valid time given by tax legislation, it can be temporary difference between accounting profit and financial profit. Tax effect of temporary difference is reported as deferred tax or delayed tax obligation in balance sheet whereas in the income statement delayed tax expenditure or delayed tax income. In this study, occurrence of the delayed tax assets and the delayed tax obligations is explained with sample practices and how these taxes can be reflected in income statement is discussed in different case studies. In addition to these, how can be offset of the delayed tax assets and obligations is shown by case studies.

Keywords: Delayed Tax, Income Tax Standard, Delayed tax Assets, Delayed Tax Obligations, Delayed Tax Deducted, IAS 12


Detay

İÇERİK