TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 10  Alan: Halkla İlişkiler

Esra ERİK, Mehmet ERSOY
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI
 
Bu çalışma, Türk bankacılık sektörüne yapılan yabancı sermaye yatırımları ile Türkiye ekonomisi özelinde makroekonomik istikrarın sağlanmasındaki yegâne güç unsurlarından biri olan ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve yabancı sermaye yatırımlarının ülke ekonomisi üzerinde yarattığı etkileri test etmeyi amaçlamaktadır. Gelişmekte olan pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye ekonomisinin ekonomik büyümesindeki en temel belirleyici öğe de, “sermaye”dir. Çünkü Türkiye sermaye birikimi yetersizliği ve/veya tasarruf açığı olan bir ülke olması itibarıyla, istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde finansal sistemin kalbi konumunda bulunan “bankacılık sektörünün” üstlendiği kilit role ihtiyaç duymaktadır. Çalışmada, Türk bankacılık sektörüne gerçekleştirilen yabancı sermaye girişleri “doğrudan yabancı sermaye yatırımları” kapsamında dikkate alınmıştır. Bu perspektifte çalışmada; Türk bankacılık sektörüne gerçekleştirilen yabancı yatırımlar, yabancı bankalar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ampirik bir şekilde analiz edilmesinde Kantil Regresyon Yöntemi kullanılmış olup, model Ocak 2002-Haziran 2016 dönemini kapsayan üç aylık verilerden meydana gelen bir veri seti ile GSYİH bağımlı değişkeni; OZS_TAO, YBA_TBA, TYBKA_GSYİH, TYBM_GSYİH bağımsız değişkenleri ile kurgulanmıştır. Elde edilen temel bulgu; GSYİH değişkeninin değeri arttıkça (yani; 0.25 en düşük gelir düzeyinden, 0.50 orta-medyan gelir düzeyine, 0.50 orta gelir düzeyinden de 0.75 en yüksek gelir düzeyine gidildikçe) hem bağımsız değişkenlerin GSYİH üzerindeki etki düzeyleri artmış hem de Pseudo R2 değerinin, modelin anlamlılığı ve/veya modelin açıklanma gücününde, aynı oranda artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bu açıdan da ulusal ekonomiye veya ulusal bankacılık sektörüne yabancı sermaye girişleri arttıkça, ülkenin ekonomik büyüme veya gelişme süreçleri de o ölçüde hızlanacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Sermaye, Ekonomik Büyüme, Bankacılık Sektörü, Yabancı Bankalar, Kantil Regresyon Yöntemi


FOREIGN CAPITAL INVESTMENTS IN THE BANKING SECTOR AND POTENTIAL EFFECTS ON THE ECONOMIC GROWTH: TURKEY IMPLEMENTATION
 
This study aims to reveal the relationship between foreign capital investments in the Turkish banking sector and economic growth, which is one of the unique strengths of macroeconomic stability in the Turkish economy, and to test the effects of foreign capital investments on the country’s economy. As in many developing countries, the most determining factor in the economic growth of the Turkish economy is “capital”. For Turkey is a country with a lack of capital stock and/or savings gap, and so it needs in the realization of its stable and sustainable growth and development goals a key role undertaken by the “banking sector” acting as the heart of the financial system. In the study, foreign capital inflows into the Turkish banking sector were taken into consideration within the scope of "direct foreign investments". From this perspective, the Quantile Regression Method was used in the empirical analysis of the relationship between the foreign investments in the Turkish banking sector, the foreign banks and economic growth; and the model was designed with the data set comprising the three-month data between January 2002 and June 2016. And with the dependent variable of GDP and independent variables of, EQU_TAR, FBA_TBA, TFBCR_GDP, TFBD_GDP. The main finding obtained was that as the value of the GDP variable increases (ie, from 0.25, lowest income level, to 0.50 median income to 0.75, highest income level), not only effect levels of the independent variables on GDP increase, but also Pseudo R2, the significance of the model and/or the explanatory power of the model, has an increase at the same rate. From this angle, it was concluded that as foreign investments in the national economy or national banking sector increase, economic growth or developmental processes of the country will gain an impetus at the same degree.

Keywords: Foreign Capital, Economic Growth, Banking Sector, Foreign Banks, Quantile Regression Method


Detay

İÇERİK