TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 10  Alan: Gelişme İktisadı

Cengiz Aytun , Merve Ekiz
GELİŞMİŞ ve YÜKSELEN EKONOMİLERDE TELEKOMÜNİKASYON YATIRIMLARI ve EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ
 
Günümüzde özellikle küreselleşmenin etkisiyle gelişmiş ve yükselen ekonomiler için telekomünikasyon yatırımlarına verilen önem hızla artmaktadır. Küreselleşen dünyada telekomünikasyon altyapı yatırımlarının ekonomik büyümeye olan olası etkileri araştırılması gereken bir sorudur. Çalışmanın amacı gelişmiş ekonomiler için var olduğu düşünülen bu etkileşim kanalının yükselen ekonomiler için de geçerli olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu amaçla ampirik model 12 gelişmiş ve 10 yükselen ekonomi için 1975-2009 dönemini kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen panel nedensellik analizinde önceki çalışmalardan farklı olarak yatay kesit bağımlılığı ve heterojenite koşulları dikkate alınmıştır. Bulgular gelişmiş ekonomilerden Kanada, Danimarka, İsveç ve ABD ile yükselen ekonomilerden Çin için telekomünikasyon yatırımlarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuçlar, söz konusu ülkelerde ekonomik büyümeyi sağlamak üzere telekomünikasyon yatırımlarını etkili bir politika aracı olarak ön plana çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Telekomünikasyon yatırımları, ekonomik büyüme, panel nedensellik, gelişmiş ekonomiler, yükselen ekonomiler


THE RELATIONSHIP BETWEEN TELECOMMUNICATION INVESTMENTS AND ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPED AND EMERGING COUNTRIES: PANEL CAUSALITY ANALYSIS
 
The importance given to telecommunication investments is increasing at a great rate particularly for developed and emerging economies under the impact of globalization. The potential impact of telecommunication infrastructure investments on economic growth in the globalizing world is a question that needs to be investigated. The objective of the study is to explore whether this channel of interaction, which is believed to exist for developed economies, is valid for emerging economies. Current empirical model has been generated for 12 developed and 10 emerging economies as including the 1975-2009 periods. Differently from the previous studies; cross section dependency and heterogeneity conditions were taken into account in the panel causality analysis performed. Results show a one-way causality relationship from telecommunication investments to economic growth for Canada, Denmark, Sweden and the United States among developed economies and China from the emerging countries. The results highlight the telecommunication investments as an effective policy tool to feature economic growth in the mentioned countries.

Keywords: Telecommunication investments, economic growth, panel causality, developed economies, emerging economies.


Detay

İÇERİK