TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 10  Alan: Makro İktisat

Ali O. BALKANLI
FİNANSAL PİYASALARA MÜDAHALEDE MERKEZ BANKACILIĞI
 
Devlet bir çok gerekçeye dayanarak ekonomiye müdahale eder. Müdahalelerin özünde politika amaçları olabildiği gibi, piyasaların var olan düzenli işleyişlerini sürdürme isteği de yer alabilir. Devletin piyasalara müdahalesinden bahsedildiğinde ise, mal piyasaları, faktör piyasaları ve finansal piyasalar akla gelir. Bu piyasalar arasında, etkileri tüm ekonomiyi hızlı bir biçimde sardığı cihetle, finansal piyasaların özel bir önemi vardır. Bu bağlamda da, kamu otoritesinin sermaye piyasaları ve para piyasaları olarak iki temel piyasaya ayırdığımız finansal piyasalarda düzenleyici, yönlendirici ve denetleyici etkinlikler gösterdiği görülür. Kamu otoritesinin finans piyasalarındaki kurumları arasında Merkez Bankası yer alır. Merkez Bankası ekonomide sahip olduğu büyüklük ve etkinlik ile, finansal piyasalarda özel bir öneme sahiptir. Bu çalışmada Merkez Bankasının finans piyasasındaki etkinlikleri ve etkileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Finansal piyasalar, Faiz, Merkez Bankası, Devlet müdahalesi


INTERVENE TO FINANCIAL MARKETS OF CENTRAL BANKING
 
The state intervenes on many grounds. The interventions may, in essence, have policy objectives, as well as the desire to maintain the regular functioning of markets. When the government is referred to intervention in the market, commodity markets, factor markets and financial markets come to mind. Among these markets, there is a special value of financial markets. In this context, it can be seen that the public authority shows regulatory, supervisory and supervisory activities in financial markets, which we have divided into two main markets as capital markets and money markets. Among the institutions of the financial market of the public authority is the Central Bank. The Central Bank has a special measure in the financial markets, with the size and efficiency that the economy has. In this study the activities and effects of the Central Bank on the financial market have been examined.

Keywords: Financial markets, Interest, Central Bank, State intervention


Detay

İÇERİK