TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 9  Alan: Avrupa Birliği

Zehra GARAYEVA, Nurhodja AKBULAEV
ULUSLARARASI SERMAYE BÜTÇELEMESI KARARLARI: BİR UYGULAMA
 
Çokuluslu şirketler başka bir ülkeye yaptıkları yatırımlarında genellikle o ülkeye özgü risklerle mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Şirketlerin karşı karşıya kaldıkları veya kalma ihtimali olan risklerin yönetimindeki başarısı rekabet üstünlüğünün sağlanmasında önemli unsurlardan biri olmaktadır. Çok uluslu şirketlerin başka bir ülkede karşılaşabileceği faiz oranı, enflasyon ve döviz kuru riskleri tespit etmek için kullandıkları değerlendrime yöntemlerini “uluslararası sermaye bütçelemesi” kapsamında incelemek mümkündür. Bu çalışmada çokuluslu şirketlerin doğrudan yabancı yatırımlarını değerlendirirken kullandıkları sermaye bütçelemesi, diğer ifadeyle uluslararası sermaye bütçelemesi açıklanmıştır. Uluslararası sermaye bütçelemesinde, yerel sermaye bütçelemesiyle aynı teorik altyapı kullanılmaktadır. Bununla birlikte uluslararası sermaye bütçelemesinin birtakım karmaşıklıkları mevcuttur. Çalışmada Net Bugünkü Değer yöntemi üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak, uluslararası doğrudan yatırım kararlarının değerlendirilmesinde şirketlere daha esnek bir yapı sunduğu için – ‘Düzeltilmiş Bugünkü Değer’ yöntemi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çokuluslu Şirketler, Uluslararası Sermaye Bütçelemesi, Düzeltilmiş Bugünkü Değer, Risk Yönetimi, Net Nakit Akımı


INTERNATIONAL CAPITAL BUDGETING DECISIONS: AN APPLICATION
 
When that multinational companies are investing in another country, usually they have to struggle with the risks specific to the country. The success of the company in the management of risks is an important factor in achieving competitive advantage. Within “international capital budgeting” it is possible to analyze the evaluation methods which are used in order to determine the risks which are faced by multinational corporations in a foreign country and are associated with interest rate, inflation and exchange rate. In this study is described capital budgeting other words international capital budgeting which multinational companies use in assessing foreign direct investments. International capital budgeting is used the same theoretical background with local capital budgeting. However, international capital budgeting are available some complexities. In the study was focused on the net present value method. As a result, it offers a more flexible structure to companies in the evaluation of the FDI decisions - 'Adjusted Present Value' method has been proposed.

Keywords: Multinational Corporations, International Capital Budgeting, Adjusted Present Value, Risk Management, Net Cash Flow


Detay

İÇERİK