TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 9  Alan: Avrupa Birliği

S. Gökçe GÖK
SOSYAL MEDYA KULLANMA DÜZEYİNİN SANAL TEMBELLİK ÜZERİNE ETKİSİ
 
Bilgi teknolojilerinin ve internet kullanımının yaygınlaşması birçok fayda sunmanın yanı sıra, çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bilgi teknolojilerinin ve internetin iş yerinde kullanımının artması ile birlikte iş görenlerin bu kaynakları amacına uygun kullanıp kullanmadığı sorusu karşımıza çıkmaktadır. Örgütler elektronik kullanım politikaları uygulayarak sanal tembelliği ya da internetin ve mobil teknolojilerin iş dışı amaçlar ile kullanımını azaltmaya çalışmaktadırlar. Kimi işletmeler iş görenlerinin sahip oldukları unvan ile orantılı olarak kısıtlı internet erişimine izin vererek bu probleme karşı önlem almaktadırlar. İnternet erişimi ile birlikte sosyal medya kullanımı da giderek artmakta bu da örgütlerde sapkın davranışlara sebep olmaktadır. İş görenler, çok yoğun bir şekilde çalışıyormuş gibi görünerek kişisel ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda internette gezinebilmektedirler. Bu durumda hem işgören açısından hem de örgüt açısından olumsuz sonuçlar yaratabilmektedir. Bu araştırmada, sosyal medyanın iş görenler üzerinde yarattığı sanal tembellik etkisi değerlendirilmesi yapılarak aralarındaki ilişkiler ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda Ankara’da Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir sanayi sitesinde çalışan 118 iş gören üzerinde araştırma yapılacaktır. Çalışma sonucu elde edilmiş olan veriler SPSS 23™ istatistik paket programı ile analiz edilip, elde edilmiş olan bulgular çerçevesinde sosyal medya ile sanal tembellik arasındaki ilişkiler ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sanal Tembellik, İnternet


THE EFFECT OF THE LEVEL OF SOCIAL MEDIA USAGE ON CYBER LOAFING
 
IT and internet use sage is increasing this expansion has a great positive effect but also a couple responsibilities with the usage of the internet. With the increase from IT and internet usage at the work floor brings a huge responsibilities as for the employee as the company because of private usesage. The policy for internet usage is for the most of the companies is to reduce private use sage at the work floor. Some of companies are blocking pages like social media. The employees are not aware how much time they are spending on internet for private usage, they are acting like they are very busy with there work but spending too much private time on the web . The companies are aware because they can calculate the need of band broad for the company, unfortunately this situation is very uncomfortable for both sides. In this research, we want to know what is the side effect of internet use sage and there relation between cyber loafing. In this context we did a research in Ankara at the Automotive industrial area by 118 employees. After the research we put all the input on the SPSS 23™ statistic program analyse system. We are able to analyse the relation between social media and cyberloafing.

Keywords: Social Media, Cyberloafing, Internet


Detay

İÇERİK