TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 9  Alan: Avrupa Birliği

Yusif ALİYEV
ÖZEL KURULUŞLARDA PR KAVRAMININ ALGILANMASI VE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ
 
Halkla ilişkiler ile ilgili bilimsel çalışmaların tarihçesine bakıldığında öncelikle kamu üzerine yoğunlaştığı ve daha sonraki süreçte özel kuruluşların kurumsallaşma, pazarlama stratejilerinde yer bulduğunu söyleyebiliriz. Halkla ilişkileri özel kuruluşlar çerçevesinde değerlendirdiğimizde serbest ekonomi ve şirketlerin kurumsallaşması süreci ile paralellik oluşturmakta, süreçle bağlı olarak da ülkelere göre farklılık göstermektedir. Ülkemizde 90’lı yıllardan itibaren kullanılmaya başlayan halkla ilişkiler kavramı kamuda tek ifade olarak “ictimaiyyetle elageler” şeklinde kullanılsa da özel kuruluşlarda pr, piar, ictimaiyyetle münasebetler gibi birçok şeklide ifade edilerek karmaşıklığa sebep olmuştur. Araştırmamızda da ortaya çıktığı gibi özel kuruluşlarda pazarlama veya reklam bölümleri içinde faaliyet gösteren halkla ilişkiler oran olarak çoğunlukla “ictimaiyyetle elageler” olarak kullanılsa da bu oran genel kullanım içerisinde yüksek değildir. Bunun sebebi yine araştırmamıza göre ülkemizde bu alanla ilgili eğitim ve bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: PR, Halkla ilişkler, İctimayetle elageler, Reklam


PRIVATE ORGANIZATIONS PR DETECTION AND HANDLING A STUDY ON THE CONCEPT: AZERBAYCAN EXAMPLE
 
When we look at the history of scientific studies related to public relations, we can concentrate primarily on the public, and later on we can say that private institutions are involved in institutionalization and marketing strategies. When we evaluate the relations with the public in the framework of private institutions, the free economy and the institutionalization of the companies are in parallel with the process, and depending on the process, they vary according to the countries. Although the concept of the relations with the people, which started to be used in our country since the 90's, has been used as the only expression in the public as "the articles with the elements", it has been expressed in many forms such as relations with pr, piar and ictimiyyet in private institutions. As it has been shown in our research, the proportion of people who are engaged in marketing or advertising departments in private establishments is often used as a percentage, but this ratio is not high in general use. The reason for this is that our country is still lacking in education and information related to this field.

Keywords: PR, Public Relations, Complaints, Advertising


Detay

İÇERİK