TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 9  Alan: Ekonometri

Emin AVCI, Bassam AL-AGHA
SUBPRIME KRİZİNİN İSLAMİ VE GELENEKSEL HİSSE SENEDİ PİYASALARININ BİRLİKTE HAREKET ETME DAVRANIŞINA ETKİSİ
 
Bu çalışma, küresel finansal krizin, genel isimlendirmeyle Subprime krizinin, İslami ve geleneksel hisse senedi piyasalarının entegrasyon derecesi üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Bu amaçla, beş ülkenin (ABD, UK, Kanada, Japonya ve Endonezya) endeks verileri (İslami ve Geleneksel endeksler) kullanılmıştır. Engle Granger eşbütünleşme testi, küresel finansal krizin sadece Kanada ve Endonezya’da İslami ve geleneksel hisse senedi piyasalarının entegrasyonunu etkilediğini gösterirken; geri kalan ülkelere ilişkin kesin bir etki bulunamamıştır. Diğer taraftan, Granger nedensellik testi sonuçları her ülkede nedensellik ilişkisinde değişiklik olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Eşbütünleşme, Nedensellik, İslami hisse senedi piyasaları, Geleneksel hisse senedi piyasaları


EFFECT OF SUBPRIME CRISIS ON CO-MOVEMENT BEHAVIOR OF ISLAMIC AND CONVENTIONAL STOCK
 
This paper attempts to explore the impact of the global financial crisis, generally named as Subprime crisis, on the degree of integration between conventional and Islamic stock markets. For his purpose, index data (both Islamic and Conventional indexes) from five countries (USA, UK, Canada, Japan and Indonesia) are used. The result from Engle Granger co-integration test pointed that, the financial crisis affected the integration between Islamic and conventional stock market only in Canada and Indonesia, whilst no clear effect could be found on the rest of the countries. On the other hand, the results of Granger Causality presented variations on the causality relationship in each country.

Keywords: Co-integration, Causality, Islamic stock market, Conventional stock market


Detay

İÇERİK