TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 8  Alan: Avrupa Birliği

M. Hanefi Topal, Mustafa Ünver, Salih Türedi
Türk Cumhuriyetlerinde Hükümet Kalitesinin ve Kamu Sektörü Büyüklüğünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analiz
 
Bu çalışmanın amacı, yedi Türk Cumhuriyeti (Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan) özelinde hükümet kalitesinin ve kamu sektörü büyüklüğünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmaktır. 2002-2015 dönemini kapsayan analizde değişkenler arasındaki ilişkiler panel görünürde ilişkisiz regresyon (Panel SUR) yöntemi ile tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, hükümet kalitesinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, Türkiye Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’da istatistiki olarak anlamlı ve pozitif, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’da ise pozitif olmakla birlikte anlamsızdır. Analiz sonuçlarına göre ayrıca, kamu sektörü büyüklüğünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisi Türkiye’de negatif iken, diğer Türk cumhuriyetlerinde ise pozitiftir. Bu sonuçlardan hareketle, altı Türk cumhuriyetinde piyasa ekonomisine geçiş süreci ve sürdürülebilir büyümenin, devletin dönüşümüyle birlikte yürütülmesi gerektiği, Türkiye için ise hükümet kalitesini arttırıcı reformların daha sağlıklı devlet-piyasa uyumu ile desteklenmesi gerektiği iddia edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Türk Cumhuriyetleri, Hükümet Kalitesi, Kamu Sektörü Büyüklüğü, Ekonomik Büyüme, Panel SUR


The Impact of Government Quality and Public Sector Size on Economic Growth in Turkic Republics: An Empirical Analysis
 
The aim of this paper is to investigate the effects of public sector size and quality of government on economic growth for seven Turkic Republics, including Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan. It used panel seemingly unrelated regression (SUR) approach for analyzing relationships between variables during the period 2002-2015. According to the obtained results, quality of government in Turkey, Azerbaijan, Kazakhistan, and Uzbekistan has a statistically significant and positive effect on economic growth while it has statistically insignificant effect in Kyrgyzstan, Turkmenistan, and Tajikistan. On the other hand, public sector size has positive effect on economic growth in other Turkic Republics while the impact of public sector size on economic growth is negative in only Turkey. In Turkic Republics, it can be claimed, therefore, that process of the transition to market economy and sustainable growth are run together with transformation of state. More specifically, healthier state-market harmony supports reforms applied in enhancing quality of government for the findings of Turkey.

Keywords: Turkic Republics, Quality of Government, Public Sector Size, Economic Growth, Panel SUR


Detay

İÇERİK