TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 8  Alan: Makro İktisat

Alper YALÇIN, Sevda YALÇIN
Bağımsızlığın Yirmi Beşinci Yıldönümünde Güney Kafkasya Ülkelerinin Ekonomik Görünümü
 
Güney Kafkasya coğrafyası etnik, dini, siyasi, kültürel ve sosyal farklılıkları içinde barındıran dünyadaki en karmaşık bölgelerden biridir. Sahip olduğu özellikler küresel ve bölgesel aktörlerin güç ve çıkar çatışmalarına zemin hazırlama potansiyeli içermektedir. Bölge özellikle doğu-batı enerji ve ulaştırma koridorlarının kesişmesi ve Hazar havzası enerji kaynaklarına sahip olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının akabinde bu bölgede üç bağımsız devletin kurulması (Gürcistan Nisan 1991, Ermenistan Ağustos 1991 ve Azerbaycan Ekim 1991) Güney Kafkasya’da yeni ekonomik, askeri ve siyasi değerlerin oluşmasına neden olmuştur. Bu çalışmayla Güney Kafkasya ülkelerinin bağımsızlıklarından günümüze kadar geçirmiş oldukları yirmi beş yıllık süre içerisindeki ekonomik görünümleri çeşitli göstergeler ışığında karşılaştırmalı olarak verilerek analizler yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Güney Kafkasya Ülkeleri, Ekonomik Görünüm


Economic Appearance of South Caucasus Countries on the Twenty-fifth Anniversary of Independence
 
The South Caucasus geography is one of the most complex regions in the world that embraces ethnic, religious, political, cultural and social differences. The features it possesses have the potential to lay the groundwork for the conflicts of power and interests of global and regional actors. The region is particularly important in terms of the intersection of Eastern-Western energy and transportation corridors and having the Caspian Basin energy resources. Following the dissolution of the Soviet Union, the creation of three independent states in this region (Georgia April 1991, Armenia August 1991 and Azerbaijan October 1991) caused new economic, military and political values to emerge in the South Caucasus. This study will analyze the economic outlook of the Southern Caucasus Countries during the twenty-five years they spent from their independence to the present day in light of various indicators comparatively.

Keywords: South Caucasus Countries, Economic Appearance


Detay

İÇERİK