TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 8  Alan: Ekonometri

Ece ERKAN, Rahmi YAMAK
TÜRKİYE’DE BOŞANMA OLGUSUNUN BELİRLEYİCİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ
 
Günümüz Dünyasında boşanma olgusu toplumsal dönüşümün etkisiyle birlikte oldukça basitleştirilerek bir moda haline gelmiş ve hızla artan toplumsal bir soruna dönüşmüştür. Öncelikle, boşanma olgusunun açıklanabilmesi ve kaba boşanma hızında yaşanan dramatik seyrin doğru değerlendirilebilmesi çiftleri aile birliğine son verme yoluna iten faktörlerin neler olduğunun belirlenmesine bağlıdır. Bu çalışmanın amacı 26 alt bölge bazında tüm Türkiye’de kaba boşanma hızının belirleyicilerini 2007-2015 dönemi kapsamında araştırmaktır. Çalışmanın hem ülke genelinde kapsayıcı bir araştırma olması hem de bölgesel farklılıkları ortaya koyması bakımından literatüre ciddi bir katkı yapacağı düşünülmektedir. Yapılan analizlerde, işgücü durumu, eğitim seviyesi ve ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi veren panel veri setleri kullanılmıştır. Çalışmada panel sabit ve rassal etkiler regresyon modelleri kullanılarak yedi farklı model tahmin edilmiştir. Genel olarak bulgular değerlendirildiğinde kadın işgücüne katılımı ve işsizlik oranının kaba boşanma hızını artırdığı görülürken, erkek işsizlik oranı ile boşanma arsında ters yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Eğitim durumlarına bakıldığında ise Türkiye’de kadın eğitim seviyesinin artması boşanmaları artırmaktadır. Kişi başı elektrik tüketimi ile boşanma arasında doğru yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca analizler sonucunda Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında önemli ölçüde bölgesel farklılıkların olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Boşanma, Eğitim, Kadınların İşgücüne Katılım Oranı, İşsizlik Oranı, Panel Veri Analizi


DETERMINANTS OF DIVORCE IN TURKEY: PANEL DATA ANALYSIS
 
In today's world, the phenomenon of divorce has been simplified into a something fashionable with the effects of social transformation and become a rapidly growing social problem. Understanding the phenomenon of divorce and accurately analyzing the rapid growth in crude divorce rates in Turkey depends on the isolation of the factors which cause the couples to terminate their family unions. The purpose of this study is to investigate the determinants of crude divorce rates in all of Turkey on the basis of 26 sub-regions, for the period of 2007-2015. It is thought that the study will make a serious contribution to the available literature by virtue of highlighting regional differences and being comprehensive. Our analysis utilizes panel datasets based on labor force status, education level and the country’s overall development level. In this study, we propose seven different models using fixed and random effects panel regression models. To broadly share our findings, female labor force participation rates and unemployment rates increase the rate of crude divorce. An adverse relationship was found between male unemployment rates and crude divorce rates. When we looked at education, we observed that an increase in women's education levels increased crude divorce rates in Turkey. We find a positive correlation between per capita electricity consumption and crude divorce rates. Moreover, we show that there are significant regional differences between the East and the West of Turkey insofar as divorce rates are concerned.

Keywords: Divorce, Education, Labor Force Participation of Women, Unemployment Rate, Panel Data Analysis


Detay

İÇERİK