TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 8  Alan: Muhasebe

Nevzat Demir
İŞ-YAŞAM DENGESİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ : KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
 
İş ve aile, yaşamın en önemli iki merkezi alanı olarak değerlendirilmektedir. İş ve aile dengesi, iş ve aile yaşamının uyum içerisinde koordine edilmesi ve böylece her iki yaşam alanından tatmin sağlanmasını ifade etmektedir. Bireyin dengeli bir yaşam sürdürmesinde en önemli etken, iş ve aile dengesinin sağlanabilmiş olmasıdır. Çünkü, iki yaşam alanı arasındaki dengesizlik, stresi tetikleyerek, iş ve aile çatışması yaratmakta; bu durum, iş ve aile yaşam kalitesi ile bireysel refahı olumsuz yönde etkilemekte ve iş performansını düşürmekte ve örgüye bağlılığı olumsuz etkilemektedir. Çalışmanın amacı, yoğun iş temposu olan bankacılık sektöründe kadın çalışanların iş-yaşam dengesinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerini yapısal eşitlik modeli yardımıyla belirlemektir. Analiz sonucunda, iş-yaşam denge¬si arttıkça örgütsel bağlılığın artacağı ve iş-yaşam dengesinin örgüte bağlılığı olumlu yönde yaklaşık %72 etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş-yaşam dengesi, Örgütsel bağlılık, Örgüte bağlılık boyutları ,Yapısal eşitlik modeli, Doğrulayıcı faktör analizi, Kadın çalışan


THE EFFECT OF WORK- LIFE BALANCE ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: BANKING SECTOR EXAMPLE FOR WOMEN'S WORKERS
 
Work and family are considered as the two most important central areas of life. Work and family balance refers to coordination of work and family life in harmony, thus ensuring satisfaction in both areas of life. The most important factor in maintaining a balanced life for an individual is the availability of work and family balance. Because the imbalance between the two living spaces triggers stress and creates work and family conflict; This affects the quality of work and family life and individual welfare in a negative way and reduces job performance and negatively affects the loyalty. The aim of the study is to determine the effects of the work-life balance of female employees on organizational commitment in the banking sector, which is intensive heavy work, with the help of the structural equality model. As a result of the analysis, it was determined that as the work-life balance increases, organizational commitment increases and the work-life balance has a positive effect on organizational commitment by 72%.

Keywords: Work-life balance, Organizational commitment, Dimensions of organization commitment, Structural equation model, Confirmatory factor analysis, Female employee.


Detay

İÇERİK