TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 8  Alan: İşletme

Pınar Altıok Gürel
İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİM SÜRECİ VE KRİZ ÖNCESİ ERKEN UYARI SİSTEMİNE YÖNELİK BİR ÖNERİ
 
Günümüzde ulusal ve uluslararası çevre koşullarında yaşanan hızlı değişimler, örgütleri önemli ölçüde etkilemekte, onları çeşitli risklere, belirsizliklere, tehlikelere ve karmaşık kriz durumlarına sürüklemektedir. Örgütlerin varlığını devam ettirebilmeleri, bu tehlikelerden korunmalarına veya fırsatları değerlendirebilmelerine bağlı kalmaktadır. Krizler çoğunlukla uyarı sinyalleri vererek gelebileceği gibi, ani birtakım yeni oluşumlarla da ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, işletmelerde kriz öncesi yönetim süreci içinde ilk sırayı alan erken uyarı sistemi için istatistik temelli ve finansal tablolara dayanan bir erken uyarı modeli önermektir. Borsa İstanbul’da işlem gören 147 sanayi işletmesine yönelik, referans bir öncü olması gerekçesiyle finansal krizin etkin olarak yaşandığı 2008.Q3 dönemi için, faktör analizi yardımıyla çözümlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İşletmelerde kriz, Kriz yönetimi, Kriz öncesi yönetim, Kriz sinyali, Erken uyarı sistemi, Faktör analizi


A PROPOSAL FOR CRISIS MANAGEMENT PROCESS AND PRE-CRISIS EARLY WARNING SYSTEM IN ENTERPRISES
 
Today, rapid changes in national and international environmental conditions significantly affect organizations and drive them to various risks, uncertainties, threats and complex crisis situations. The ability of organizations to maintain their existence depends on their ability to protect themselves from these threats or to evaluate opportunities. Crises can often come with warning signals, or with sudden new formations. The purpose of this study is to suggest an early warning model based on statistical and financial tables for the early warning system that takes the first place in the pre-crisis management process in the enterprises. For the period of 2008.Q3, in which the financial crisis was experienced effectively, with the reason of being a reference early warning system for 147 industrial companies in BIST, it was solved with the help of factor analysis.

Keywords: Crisis in business, Crisis management, Pre-crisis management, Crisis signal, Early warning system, Factor analysis


Detay

İÇERİK