TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: VOL1S1  Alan: BOL

Emine Demir, Harun Yeniçeri, Abdullah Marufoğlu
İşletmelerin Etüt, Plan–Proje, Danışmanlık Denetim Ve Benzeri Hizmetlerde Uygulanan Kdv Tevkifatı Ve Yaşanan Sorunlar
 
Katma Değer Vergisi (KDV) Tevkifatı uygulamasına yönelik düzenlemeler, KDVK’nın 9’uncu maddesine göre yayımlanan çeşitli tebliğlerle yapılmış ve en son 26.04.2014 tarihinde kabul edilen Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (KDV GUT) 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş ve geçmiş dönemlerdeki tüm KDV tebliğlerini uygulamadan kaldırmıştır. KDV’de tevkifat konusu tam ve kısmi tevkifat olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tam tevkifatta tevkif edilen verginin tamamı işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenirken; kısmi tevkifatta ise verginin bir kısmı teslim veya hizmeti ifa eden tarafından diğer kısmı ise alıcı tarafından tevkif edilerek vergi dairesine beyan edilip ödenmektedir. KDV Kanunu’nda kısmi tevkifat uygulanan bazı alanlarda, KDV tevkifat oranının yüksek olması uygulamada çeşitli sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Çalışmanın konusunu KDV tevkifat uygulamasında ve KDV iadesinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: KDV, Tevkifat, İade


VAT STOPPAGE APPLİED İN SURVEY, PLANS AND PROJECTS, AUDİT AND CONSULTİNG, AND SIMILAR SERVICES FOR BUSINESSES, AND PROBLEMS CAUSED BY IT
 
Regulations regarding value-added-tax (VAT) withholding are made in communiques published pursuant to the Article 9 of VAT Act. In this context, the recent VAT General Communique which was published in the Official Gazette dated 26/4/2014 and came into force on 1st May, 2014 repealed all formerly published VAT General Communiques. There are two types of VAT withholdings which are partial VAT withholding and full VAT withholding. In full VAT withholding, whole tax witheld is declared and paid by buyers, while in parital VAT withholding, the tax is declared and paid by the buyer and seller or service provider partially. High VAT withholding rates applied in certain areas pursuant ot the VAT Act gives rise to some problems. In this work, problems experienced in VAT witholding and VAT refund applications are identified and some solutions to the problems are proposed.

Keywords: VAT, Withholding, Tax Refund


Detay

İÇERİK